Trwa ładowanie...
d2e3b83
d2e3b83
espi

Perma-Fix Medical - Aktualizacja bieżącej sytuacji biznesowej spółki Perma-Fix Medical (8/2015) - EBI

Perma-Fix Medical - Aktualizacja bieżącej sytuacji biznesowej spółki Perma-Fix Medical (8/2015)
Share
d2e3b83

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 8 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-26 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Aktualizacja bieżącej sytuacji biznesowej spółki Perma-Fix Medical | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Perma-Fix Medical S.A. (WAR: PFM, dalej: ?Spółka?, ?Emitent?), podmiotu zależnego spółki giełdowej Perma-Fix Environmental Services, Inc., notowanej na rynku NASDAQ, inforumuje, iż dzisiaj czyli w czwartek 26 marca 2015 r. o godzinie 14:00 czasu polskiego na stronie internetowej Spółki www.medical-isotope.com odbyła się telekonferencja z przedstawicielami zarządu Spółki, na której przedstawiona została jej bieżąca sytuacja biznesowa. Emitent chce także podkreślić, iż aktualizacja bieżącej sytuacji biznesowej Spółki jest podyktowana między innymi faktem, iż w styczniu 2015 r. Spółka osiągnęła trzy znaczące kamienie milowe, które umożliwiły jej przyśpieszenie komercyjnego wdrożenia innowacyjnego procesu technologicznego produkcji Tc-99m w Europie i Stanach Zjednoczonych. Po pierwsze, Urząd Patentowy USA udzielił spółce Perma-Fix Environmental Services ochrony patentowej dotyczącej kompozytu o mikroporowej powierzchni i jego zastosowań. Emitent posiada umowę patentową z Perma-Fix Environmental
Services, zatem udzielony patent oznacza wzmocnienie portfela praw własności intelektualnej związanego z produkcją Tc-99m dla celów diagnostyki medycznej. Po drugie, Spółka podpisała List Intencyjny z Digirad Corporation, dotyczący pozyskania partnera strategicznego i inwestora, który dostarczy Spółce finansowanie w kwocie 1 miliona USD. Digirad, jako jeden z największych dostawców usług obrazowania serca w kardiologii nuklearnej w USA, jest idealnym partnerem dla Emitenta, gdyż wnosi do Spółki zarówno ekspertyzę branżową jak i technologiczną, a także pomoże w ukończeniu finalnej wersji komercyjnego prototypu generatora Tc-99m. Digirad jako jeden z głównych odbiorców Tc-99m, będzie jednym z najważniejszych klientów zamawiających Tc-99m dostarczany przez Spółkę. Trzecim ważnym krokiem naprzód w ocenie Emitenta jest otrzymanie formalnej decyzji od Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (?NCBiR?) w sprawie przyznania środków finansowych na realizację ?Projektu Generatora?, projektu rozwoju i
komercjalizacji prototypu nowatorskiego generatora produkującego izotop medyczny technet Tc-99m do zastosowań w diagnostyce nowotworów i obrazowaniu serca, w ramach programu strategicznego STRATEGMED. Budżet całego Projektu Generatora oszacowany został na 13 290 597 PLN. 10 023 748 PLN będzie sfinansowane ze środków otrzymanych przez konsorcjum od NCBiR, z czego Emitent uzyskał dofinansowanie w wysokości 2 934 790 PLN, a reszta zostanie przekazana do pozostałych członków konsorcjum, które będzie realizowało Projekt Generatora celem wsparcia rozwoju i testowania technologii. Biorąc pod uwagę komercyjne, środowiskowe oraz ekonomiczne korzyści, jakie daje nowy proces technologiczny, Emitent wierzy, że że jego technologia zmieni globalny system dostaw izotopu Tc-99m, zaspokoi globalną potrzebę rynkową wytwarzania Tc-99 bez użycia uranu, a także przyczyni się do rozwiązania problemu w związku z niedoborem Tc-99m na świecie. Dodatkowo w ocenie Emitenta perspektywy rozwoju branży i Spólki są obiecujące, ze względu
na uzyskanie pozytywnych wyników testów technologii przeprowadzonych w Ośrodku Radioizotopów POLATOM z siedzibą w Otwocku i Uniwersyteckim Reaktorze Badawczym w Missouri (MURR) w Stanach Zjednoczonych. Ponadto, Spółka chce także przekazać, iż o zwiększonym zainteresowaniu branży technologią Emitenta świadczy zawarcie porozumienia w zakresie partnerstwa strategicznego i planowanej inwestycji z Digirad. W przyszłości Spółka zamierza skupić się na pozyskiwaniu nowych partnerów strategicznych z łańcucha dostaw Tc-99m, co w ocenie Emitenta umożliwi kontynuowanie i realizację wizji dostarczania nowych, bezpiecznych i tańszych sposobów pozyskiwania izotopów do celów medycznych. Po stworzeniu finalnej wersji prototypu generatora Tc-99 Spółka planuje podjąć aktywne działania zmierzające do uzyskania zatwierdzenia technologii przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA) oraz pozwoleń Unii Europejskiej. Emitent oczekuje także spełnienia w pełni standardów Farmakopei Polskiej i Europejskiej, jako warunek wstępny
wymagany w procesie rejestracji technologii w Europie. Spółka przekazała także aktualizację sytuacji finansowej. Z racji tego, że Emitent znajduje się ciągle w fazie rozwoju, z rozwagą zarządzał kosztami, posiadając rezerwę środków pieniężnych w wysokości ok. 4,2 miliona PLN oraz nie zaciągając żadnych zobowiązań. Wartość kapitału własnego na koniec czwartego kwartału 2014 r. wyniosła ok. 14,7 miliona PLN, w związku z otrzymaniem przez Spółkę środków finansowych pozyskanych w ramach emisji akcji serii E oraz rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego przez Krajowy Rejestr Sądowy. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz planowanej przez Digirad inwestycji w kwocie 1 miliona USD Emitent wierzy, że jest obecnie bardzo dobrze przygotowany, aby realizować cele strategiczne w postaci rozwoju i komercjalizacji nowego procesu technologicznego wytwarzania izotopu Tc-99m. Nagranie z telekonferencji będzie dostępne przez 90 dni od zakończenia telekonferencji na stronie
internetowej Spółki: www.medical-isotope.com. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Louis Centofanti Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2e3b83

Podziel się opinią

Share
d2e3b83
d2e3b83