Trwa ładowanie...
d48w9vm

PGNIG - Aneks do umowy realizacyjnej w sprawie przygotowania i przeprowadzenia procesu inwestycyj...

PGNIG - Aneks do umowy realizacyjnej w sprawie przygotowania i przeprowadzenia procesu inwestycyjnego budowy bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli (96/2010)

Share
d48w9vm

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 96 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PGNIG | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Aneks do umowy realizacyjnej w sprawie przygotowania i przeprowadzenia procesu inwestycyjnego budowy bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ("PGNiG", "Spółka") informuje, iż w dniu 29 grudnia 2010 roku zawarty został Aneks do Umowy Realizacyjnej Projektu "Budowa Bloku Gazowo-Parowego w Stalowej Woli" ("Umowa") pomiędzy PGNiG, PGNiG Energia SA z siedzibą w Warszawie ("PGNiG Energia"), TAURON Polska Energia SA z siedzibą w Katowicach ("Tauron") oraz Elektrownią Stalowa Wola SA z siedzibą w Stalowej Woli ("ESW") (dalej określanych wspólnie jako "Strony"), o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 22/2010 z dnia 7 maja 2010 roku.Umowa realizacyjna została podpisana w dniu 7 maja 2010 roku, na okres do podpisania Umowy o funkcjonowaniu SPV, nie dłużej niż do 31 grudnia 2010 roku. Aneks wydłuża okres obowiązywania Umowy z dnia 31 grudnia 2010 roku do dnia 31 marca 2011 roku z możliwością przedłużania okresu jej obowiązywania, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, najdalej do dnia 30 czerwca 2011 roku, poprzez zawarcie stosownych aneksów do Umowy.Aneks do Umowy wygasa jeżeli w
terminie jednego miesiąca od dnia jego zawarcia Strony nie uzyskają wymaganych u poszczególnych Stron zgód ich organów korporacyjnych.Konieczność wydłużenia terminu obowiązywania Umowy wynika z faktu przedłużających się negocjacji dotyczących Umowy o Funkcjonowaniu SPV (ang. special purpose vehicle), która w sposób szczegółowy doprecyzuje zasady współpracy wszystkich Stron w projekcie.Strony podtrzymują wolę kontynuowania prac prowadzonych w oparciu o Umowę oraz wolę jak najszybszego zawarcia Umowy o Funkcjonowaniu SPV - co jednoznacznie determinuje celowość i potrzebę przedłużenia okresu obowiązywania Umowy.Strony prowadzą intensywne i odpowiednio wnikliwe prace mające na celu uzyskanie we wszystkich wymaganych i potrzebnych obszarach formalno-prawnych, merytorycznych, ekonomicznych i biznesowych - takich rezultatów, które zapewnią im zaprojektowanie i następnie zawarcie w pełni racjonalnej i spełniającej niezbędne uwarunkowania oraz skutecznej w praktyce realizacyjnej Umowy o Funkcjonowaniu SPV. | | | | |
| | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Annex to the Execution Agreement for the Preparation and Execution ofthe Project Involving the Construction of a CCGT Unit in Stalowa WolaCurrent Report No. 96/2010The Management Board of Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA("PGNiG","the Company") hereby reports that on December 29th 2010 anAnnex to the Execution Agreement of the Project"Construction of a CCGTUnit in Stalowa Wola" ("the Agreement") was executed by and betweenPGNiG, PGNiG Energia SA of Warsaw ("PGNiG Energia"), TAURON PolskaEnergia SA of Katowice ("Tauron"), and Elektrownia Stalowa Wola SA ofStalowa Wola ("ESW") (hereinafter jointly referred to as"the Parties").The Company reported the conclusion of the Agreement in Current ReportNo. 22/2010 of May 7th 2010.The Execution Agreement was signed on May 7th 2010 for the period untilthe conclusion of the SPV Operating Agreement, but in any case notlonger than until December 31st 2010. The Annex extends the term of theAgreement from December 31st 2010 to March 31st 2011 with an option
toextend it further - in particularly justified circumstances - up untilJune 30th 2011 by way of appropriate annexes to the Agreement.The Annex to the Agreement will expire if the Parties do not obtain therequired approvals of their respective corporate bodies within one monthfrom its execution.The need to extend the Agreement was due to the protracted negotiationsconcerning the SPV (Special Purpose Vehicle) Operating Agreement, whichwill specify in detail the terms of cooperation between all the Partiesto the project.The Parties have indicated their willingness to continue the workcarried out under the Agreement and to execute the SPV OperatingAgreement as soon as reasonably practicable - which confirms that theextension of the Agreement was purposeful and necessary.The Parties are now engaged in intensive and duly careful work with theobjective of attaining in all the necessary formal and legal,content-related, economic and business areas such results that willensure the drafting and executing of a fully
reasonable SPV OperatingAgreement that would meet all the required conditions and could beeffectively implemented. | |

d48w9vm

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-29 Radosław Dudziński Wiceprezes Zarządu
2010-12-29 Sławomir Hinc Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d48w9vm

Podziel się opinią

Share
d48w9vm
d48w9vm