Trwa ładowanie...
d3b7uo7
espi

PGNIG - Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG (11/2011)

PGNIG - Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG (11/2011)

Share
d3b7uo7

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PGNIG | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ("PGNiG") informuje o nabyciu przez podmioty zależne papierów wartościowych wyemitowanych przez PGNiG.W dniu 24 stycznia 2011 roku PGNiG wyemitowała obligacje ("Obligacje") w ramach Programu Emisji Obligacji Krótkoterminowych z dnia 1 grudnia 2010 roku ("Program"). Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 120.000.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia milionów złotych), w tym:a) Emisja 500 obligacji o łącznej wartości 50.000.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) z datą wykupu w dniu 7 lutego 2011 roku, o rentowności 3,9% w skali roku, została objęta przez Górnośląską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., w której PGNiG posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczny głosów na Zgromadzeniu Wspólników;b) Emisja 700 obligacji o łącznej wartości 70.000.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt milionów złotych) z datą wykupu w dniu 7 lutego 2011 roku, o rentowności 3,9% w skali roku, została objęta przez
Wielkopolską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., w której PGNiG posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczny głosów na Zgromadzeniu Wspólników.Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).Wszystkie wyemitowane Obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.Obligacje zostały wyemitowane jako zdematerializowane, niezabezpieczone obligacje dyskontowe na okaziciela. Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej Obligacji.PGNiG nie przewiduje wprowadzenia Obligacji do publicznego obrotu.Celem Programu jest efektywne zarządzanie płynnością krótkoterminową w Grupie Kapitałowej PGNiG.Po dokonaniu powyższych emisji, łączna wartość nominalna obligacji, wyemitowanych w ramach Programu i będących w obrocie, wynosi na dzień 24 stycznia 2011 roku 270.000.000,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt milionów złotych). |
| | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Warsaw, January 24th 2011PGNiG Notes Placed with the Group SubsidiariesCurrent Report No. 11/2011The Management Board of Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA(“PGNiG”) reports on the acquisition of PGNiG debt securities by theGroup subsidiaries.On January 24th 2011, PGNiG issued notes (the“Notes”) under theShort-Term Note Issue Programme dated December 1st 2010 (the“Programme”). The aggregate par value of the Notes is PLN 120,000,000.00(one hundred twenty million złoty), including:a) five hundred Notes with the total value of PLN 50,000,000.00 (fiftymillion złoty), maturing on February 7th 2011 and yielding 3.9% perannum, which have been acquired by Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. zo.o., in which PGNiG holds a 100% stake and has the right to 100% of thetotal vote at the General Meeting;b) seven hundred Notes with the total value of PLN 70,000,000.00(seventy million złoty), maturing on February 7th 2011 and yielding 3.9%per annum, which have been acquired by Wielkopolska Spółka GazownictwaSp. z
o.o., in which PGNiG holds a 100% stake and has the right to 100%of the total vote atthe General Meeting.The par value of one Note is PLN 100,000.00 (one hundred thousand złoty).All the Notes are denominated in the Polish złoty and have been offeredin a private placement exclusively in the territory of Poland.The Notes are unsecured discount bearer notes in book-entry form, andwill be redeemed at par value.PGNiG has no plans to introduce the Notes to public trading.The Programme is a tool designed to effectively manage short-termliquidity within the PGNiG Group.Following the Note issues discussed above, the total par value of thenotes issued under the Programme and outstanding as at January 24th 2011is PLN 270,000,000.00 (two hundred seventy million złoty). | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3b7uo7

| | | POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PGNIG | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 01-224 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Marcina Kasprzaka | | 25 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 5835000 | | 022 5835856 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | pr@pgnig.pl | | www.pgnig.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5250008028 | | 012216736 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-24 Sławomir Hinc Wiceprezes Zarządu
2011-01-24 Ewa Bernacik Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3b7uo7

Podziel się opinią

Share
d3b7uo7
d3b7uo7