Trwa ładowanie...
d40rmrh
d40rmrh
espi

PHN S.A. - Nabycie akcji własnych Emitenta przez Warszawski Holding Nieruchomości S.A. (41/2014)

PHN S.A. - Nabycie akcji własnych Emitenta przez Warszawski Holding Nieruchomości S.A. (41/2014)
Share
d40rmrh

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 41 | / | 2014 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PHN S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie akcji własnych Emitenta przez Warszawski Holding Nieruchomości S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej "Spółka" lub "Emitent") informuje, że w dniu 15 kwietnia 2014 r. nastąpiło rozliczenie transakcji nabycia przez Warszawski Holding Nieruchomości S.A. (dalej "WHN") 3.565 akcji Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. Średnia jednostkowa cena nabycia wymienionych akcji jest równa 30,48 zł. Wartość nominalna każdej akcji wynosi 1,00 zł, a łączna wartość nominalna nabytych akcji jest równa 3.565,00 zł. Liczba głosów na walnym zgromadzeniu Spółki odpowiadająca nabytym akcjom jest równa 3.565. Udział nabytych akcji w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta wynosi 0,00778%. Łączna liczba posiadanych przez WHN akcji własnych Emitenta po rozliczeniu powyższej transakcji wynosi 98.747 sztuk, co stanowi 0,22% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Skup akcji własnych, którego rozpoczęcie nastąpiło w oparciu o Uchwałę Zarządu WHN z dnia 24 marca 2014 r. (Raport bieżący nr 20/2014 z dnia
25 marca 2014 r.), prowadzony jest zgodnie z postanowieniami: 1. Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WHN z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie udzielenia upoważniania spółce WHN do nabycia akcji własnych lub akcji własnych Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A., 2. Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki WHN z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych Emitenta, w celu ich przekazania Skarbowi Państwa tytułem zaspokojenia roszczenia odszkodowawczego Skarbu Państwa wobec WHN. Zgodnie z art. 364 § 2 w zw. z art. 362 § 4 Kodeksu spółek handlowych, WHN nie będzie wykonywać praw udziałowych z nabytych akcji Emitenta, z wyjątkiem ich przekazania. W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Emitent przekazuje dodatkowe informacje dotyczące rozliczenia transakcji nabycia 3.565 akcji Emitenta przez WHN, zgodnie z art. 4 ust. 4 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (Dz. Urz. WE L 336 z dnia 23 grudnia 2003). Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 6 w związku z § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Załącznik do Raportu bieżącego 41(2014).pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PHN S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-116 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Świętokrzyska 36 l.30/27
(ulica) (numer)
+48 22 850 91 00 +48 22 850 91 01
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
5252504978 142900541
(NIP) (REGON)
d40rmrh

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-15 Artur Lebiedziński Prezes Zarządu
2014-04-15 Włodzimierz Stasiak Członek Zarządu ds. finansowych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d40rmrh

Podziel się opinią

Share
d40rmrh
d40rmrh