Trwa ładowanie...
d1ag0lf
d1ag0lf
espi

PHN S.A. - Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełd ...

PHN S.A. - Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii C (13/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d1ag0lf

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-05 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PHN S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii C | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej ?Spółka?) informuje, że w dniu 5 maja 2015 r. został złożony do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej ?GPW?) wniosek o wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez GPW 182.808 akcji zwykłych na okaziciela serii C (dalej ?Akcje serii C?) Spółki oznaczonych kodem PLPHN0000014 o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Wskazane wyżej akcje zostały wyemitowane na podstawie: 1. Uchwały nr 3 WZA Spółki z dnia 11 października 2011 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 3.884.000,00 zł poprzez emisję 3.884.000 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda oraz 2. Uchwały nr 3 WZA Spółki z dnia 16 kwietnia 2012 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 469.000,00 zł poprzez emisję 469.000 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Akcje Serii C nabywane są w wyniku realizacji uprawnień wynikających z warrantów subskrypcyjnych serii A
oraz serii B Spółki zaoferowanych nieodpłatnie tym pracownikom spółek Warszawski Holding Nieruchomości, Intraco, Budexpo oraz Dalmor, którym stosownie do przepisów art. 36 i n. Ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji z dn. 31 sierpnia 1996 r. przysługiwało prawo do nieodpłatnego nabycia akcji lub udziałów danej spółki. Łączna liczba akcji Spółki, po wprowadzeniu do obrotu akcji objętych wnioskiem wyniesie 46.664.852 szt. W złożonym wniosku, jako proponowana data wprowadzenia Akcji serii C do obrotu giełdowego, podany został termin 15 maja 2015 r. Podstawa prawna: §9 ust. 1 Regulaminu GPW | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Current report No. 13/2015 of May 5, 2015 *Request submitted for C series shares’ introduction to trading on the primary WSE (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.) market * _ Legal basis: other regulations _ The Management Board of Polski Holding Nieruchomości S.A. (the “Company”) hereby informs that on May 5, 2015, a request was filed with Warsaw Stock Exchange (“WSE”) to introduce 182,808 C series ordinary bearer shares of the Company (“C series shares”), marked with PLPHN0000014 code, with a nominal value of PLN 1.00 each, to trading on the primary WSE market. The above-specified shares have been issued under: 1. Resolution No. 3 of the General Meeting of Shareholders of the Company of October 11, 2011 on conditional increase of share capital by the amount of PLN 3,884,000.00 by issuing 3,884,000 C series ordinary bearer shares with a nominal value of PLN 1.00 each, and 2. Resolution No. 3 of the General Meeting of Shareholders of the Company of April 16, 2012 on conditional increase of
share capital by the amount of PLN 469,000.00 by issuing 469,000 C series ordinary bearer shares with a nominal value of PLN 1.00 each. The C series shares are taken up as a result of exercising rights under the Company’s A and B series subscription warrants which are offered free of charge to those employees of Warszawski Holding Nieruchomości, Intraco, Budexpo and Dalmor who are entitled to take up shares in a given company free of charge under Article 36 f. of the Commercialization and Privatization Act of August 31, 1996. The total number of Company’s shares, after introducing the shares covered by the request to trading, will amount to 46,664,852. In the filed request, May 15, 2015 was proposed as the date of introducing C series shares to trading. _ Legal basis: §9.1 of WSE Regulations _ | | |
| | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PHN S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-124 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jana Pawła II 12
(ulica) (numer)
+48 22 850 91 00 +48 22 850 91 01
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
5252504978 142900541
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-05 Artur Lebiedziński Prezes Zarządu
2015-05-05 Włodzimierz Stasiak Członek Zarządu ds. finansowych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ag0lf

Podziel się opinią

Share
d1ag0lf
d1ag0lf