Trwa ładowanie...
d2s1jc3
espi

PKNORLEN - PKN ORLEN S.A. podpisał z Glencore Energy UK Ltd. umowę na dostawy ropy naftowej do Un...

PKNORLEN - PKN ORLEN S.A. podpisał z Glencore Energy UK Ltd. umowę na dostawy ropy naftowej do Unipetrol RPA (213/2010)

Share
d2s1jc3

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 213 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PKNORLEN | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | PKN ORLEN S.A. podpisał z Glencore Energy UK Ltd. umowę na dostawy ropy naftowej do Unipetrol RPA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN S.A.") informuje, że 23 grudnia 2010 roku PKN ORLEN S.A. zawarł umowę typu spot z Glencore Energy UK Ltd, London, United Kingdom ("Glencore") na dostawę ropy naftowej do Unipetrol RPA, s.r.o. Szacunkowa wartość netto umowy wynosi około 39 milionów USD (czyli ok. 119 milionów PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 23 grudnia 2010 roku).Unipetrol RPA, s.r.o. jest spółką, w której 100% udziałów posiada Unipetrol a.s. PKN ORLEN S.A. posiada około 63% udziału w kapitale zakładowym Unipetrol a.s.Łączna szacunkowa wartość umów zawartych pomiędzy PKN ORLEN S.A. a Glencore w okresie od 27 marca 2010 roku do 23 grudnia 2010 roku wynosi około 614 milionów USD (czyli ok. 1 885 milionów PLN wg kursów średnich Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dni zawarcia poszczególnych umów).Umową o najwyższej wartości wśród wszystkich umów zawartych przez PKN ORLEN S.A. z Glencore w okresie od 27 marca 2010 roku do 23 grudnia 2010 roku
jest umowa z 29 listopada 2010 roku o wartości ok. 61 milionów USD (czyli ok. 185 milionów PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 29 listopada 2010 roku) i dotyczyła dostawy ropy naftowej do Unipetrol RPA, s.r.o.Powyższe umowy spełniają kryterium "znaczącej umowy" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.Patrz także: raport bieżący nr 54/2010 z 26 marca 2010 roku. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | PKN ORLEN has signed an agreement with Glencore Energy UK Ltd. for crude oil deliveries to Unipetrol RPARegulatory announcement no 213/2010 dated 23 December 2010Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. ("PKN ORLEN") informs that on 23 December 2010 it signed a spot agreement with Glencore Energy UK Ltd., London, United Kingdom ("Glencore"), for crude oil deliveries to Unipetrol RPA s.r.o. (?Unipetrol RPA"). The estimated net value of the agreement amounts to approximately USD 39 million (i.e. approximately PLN 119 million, based on the average PLN/USD exchange rate as of 23 December 2010, as stated by the National Bank of Poland).Unipetrol RPA is a company, in which 100% of shares is held by Unipetrol a.s. PKN ORLEN owns ca. 63% share in Unipetrol a.s.The total estimated value of agreements signed between PKN ORLEN and Glencore in the period between 27 March 2010 to 23 December 2010 amounts to approximately USD 614 million (i.e. approximately PLN 1 885 million, based on the average PLN/USD exchange rates as of
the dates of signing the agreements, as stated by the National Bank of Poland).Agreement dated 29 November 2010 is the agreement with the highest amount from among all agreements concluded between PKN ORLEN and Glencore in the period between 27 March 2010 to 23 December 2010. The estimated value of the agreement amounts to approximately USD 61 million (i.e. approximately PLN 185 million, based on the average PLN/USD exchange rate as of 29 November 2010, as stated by the National Bank of Poland). The agreement was concluded for crude oil deliveries to Unipetrol RPA.In accordance with the?Regulation of the Minister of Finance dated 19 February 2009 on current and periodic information to be published by issuers of securities and on the conditions under which such information may be recognized as being equivalent to information required by the regulations of law of a state which is not a member state" the abovementioned agreements constitute a?significant agreement" due to the fact that their total value exceeds
10% of PKN ORLEN?s equity.See also: regulatory announcement no 54/2010 dated 26 March 2010. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2s1jc3

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-23 Sławomir Jędrzejczyk Wiceprezes Zarządu
2010-12-23 Wojciech Kotlarek Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2s1jc3

Podziel się opinią

Share
d2s1jc3
d2s1jc3