Trwa ładowanie...
d3sd6aj
d3sd6aj
espi

PKNORLEN - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

PKNORLEN - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)
Share
d3sd6aj
WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
w mln zł w mln zł w mln. EUR w mln. EUR
Przychody ze sprzedaży 106 832 113 597 25 501 27 116
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej (EBIT) (4 711) 307 (1 125) 73
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej powiększona o amortyzację (EBITDA) (2 720) 2 418 (649) 577
EBITDA przed odpisem aktualizującym * 2 640 2 418 630 577
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem (6 246) 157 (1 491) 37
Zysk/(Strata) netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej (5 811) 176 (1 387) 42
Zysk/(Strata) netto (5 828) 90 (1 391) 21
Całkowite dochody przypadające na akcjonariuszy jednostki dominującej (6 584) 112 (1 572) 27
Całkowite dochody netto (6 499) (110) (1 551) (26)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 187 5 540 761 1 323
Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności inwestycyjnej (4 020) (2 441) (960) (583)
Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności finansowej 2 083 (2 438) 497 (582)
Zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 1 250 661 298 158
Zysk/(Strata) netto i rozwodniony zysk/(strata) netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję) (13,59) 0,41 (3,24) 0,10
31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013
Aktywa trwałe 24 971 26 907 5 859 6 313
Aktywa obrotowe 21 754 24 445 5 104 5 735
Aktywa razem 46 725 51 352 10 962 12 048
Zobowiązania długoterminowe 12 305 7 846 2 887 1 841
Zobowiązania krótkoterminowe 14 034 15 955 3 292 3 743
Kapitał własny 20 386 27 551 4 783 6 464
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 18 771 25 948 4 404 6 088
Kapitał podstawowy 1 058 1 058 248 248
Liczba akcji 427 709 061 427 709 061 427 709 061 427 709 061
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję) 43,89 60,67 10,30 14,23
Powyższe dane finansowe za 2014 rok i za 2013 rok zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: - pozycje sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego: od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku – 4,1893 EUR/PLN; - pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 grudnia 2014 roku – 4,2623 EUR/PLN. * Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych netto ujęte w 2014 roku w wysokości (5 360) mln PLN dotyczyły głównie: ORLEN Lietuva w kwocie (4 187) mln PLN, Grupy Unipetrol w kwocie (711) mln PLN, Grupy Anwil (Spolana) w kwocie (58) mln PLN i Grupy Rafineria Nafty Jedlicze w kwocie (42) mln PLN oraz działalności Grupy ORLEN Upstream w Kanadzie w kwocie (311) mln PLN.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
PKNORLEN1503262014rok_skons List PPJK.pdf Pismo Prezesa Zarządu do skons.spr.fin.za 2014r. - wer.polska
PKNORLEN1503262014FY_consol List PPJK.pdf Pismo Prezesa Zarządu do skons.spr.fin.za 2014r. - wer.angielska
PKNORLEN1503262014rok_skons Opinia i Raport.pdf Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta do skons.spr.fin.za 2014r. - wer.polska
PKNORLEN1503262014FY_consol Opinion and Report.pdf Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta do skons.spr.fin.za 2014r. - wer.angielska
PKNORLEN1503262014rok_skonsRAPORT FINANSOWY.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2014r. - wer. polska
PKNORLEN1503262014FY_consol RAPORT FINANSOWY.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2014r. - wer. angielska
PKNORLEN1503262014rok_skons Sprawozdanie Zarządu.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ORLEN w 2014r. - wer. polska
PKNORLEN1503262014FY_consol Sprawozdanie Zarządu.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ORLEN w 2014r. - wer. angielska

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2014
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2015-03-26
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA
(pełna nazwa emitenta)
PKNORLEN Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
09-411 Płock
(kod pocztowy) (miejscowość)
Chemików 7
(ulica) (numer)
24 256 81 80 24 367 77 11
(telefon) (fax)
ir@orlen.pl www.orlen.pl
(e-mail) (www)
774 00 01 454 610188201
(NIP) (REGON)
KPMG AUDYT Sp. z o.o.
(podmiot uprawniony do badania)
d3sd6aj

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-24 Dariusz Jacek Krawiec Prezes Zarządu
2015-03-24 Sławomir Jędrzejczyk Wiceprezes Zarządu
2015-03-24 Piotr Chełmiński Członek Zarządu
2015-03-24 Krystian Pater Członek Zarządu
2015-03-24 Marek Podstawa Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-24 Rafał Warpechowski Dyrektor Wykonawczy ds. Planowania i Sprawozdawczości - osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3sd6aj

Podziel się opinią

Share
d3sd6aj
d3sd6aj