Trwa ładowanie...
d4jh7cp

PKOBP (PKO BP SA) - Otrzymanie zawiadomienia od Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego w trybie ar...

PKOBP (PKO BP SA) - Otrzymanie zawiadomienia od Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej. (10/2013)

Share
d4jh7cp

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PKOBP (PKO BP SA) | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Otrzymanie zawiadomienia od Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Raport bieżący nr 10/2013 ? Otrzymanie zawiadomienia od Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. ("Bank") informuje, że otrzymał od Aviva Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Aviva BZ WBK SA zawiadomienie, iż w wyniku transakcji nabycia akcji Banku zawartych w dniu 24 stycznia 2013 r. Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK ("Aviva OFE") zwiększył udział w ogólnej liczbie głosów w Banku powyżej 5 %. Przed rozliczeniem wyżej wymienionych transakcji na dzień 28 stycznia 2013 r. Aviva OFE posiadał 57.152.447 akcji Banku, stanowiących 4,57 % kapitału zakładowego Banku i uprawniających do 57.152.447 głosów na walnym zgromadzeniu Banku, co stanowiło 4,57 % ogólnej liczby głosów na walnym
zgromadzeniu Banku. Po zawarciu i rozliczeniu transakcji, o których mowa powyżej, na dzień 29 stycznia 2013 r. Aviva OFE posiadał 83.952.447 akcji Banku, stanowiących 6,72% kapitału zakładowego Banku i uprawniających do 83.952.447 głosów na walnym zgromadzeniu Banku, co stanowiło 6,72% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Banku. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Current Report No. 10/2013 ? Receiving a notification from the Aviva Open-EndPension Fund pursuant to the provisions of article 69 of the Act on the Public OfferingLegal grounds:Article 70 section 1 of the Act of 29 July 2005 on Public Offering and the Conditions for Introducing Financial Instruments to the Organised Trading System and on Public CompaniesThe report:The Management Board of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. ("Bank") hereby informs that the Bank received a notification from the Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA about increasing by the Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK (?Aviva OFE") the stake of Bank?s shares and exceeding the threshold 5 % of total number of votes in the Bank as the result of the purchase transactions concluded on 24 January 2013.Prior to the settlement of the abovementioned transactions Aviva OFE on 28 January 2013 held 57,152,447 Bank?s shares representing 4.57% of the Bank?s share capital and was entitled to 57,152,447 votes
at the Bank?s General Meeting representing 4.57% of the total number of votes at the Bank?s General Meeting. After conclusion and the settlement of the abovementioned transactions Aviva OFE on 29 January 2013 held 83,952,447 Bank?s shares representing 6.72% of the Bank?s share capital and was entitled to 83,952,447 votes at the Bank?s General Meeting representing 6.72% of the total number of votes at the Bank?s General Meeting. | |

d4jh7cp

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PKOBP (PKO BP SA) | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-515 | | WARSZAWA | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | PUŁAWSKA | | 15 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 521-91-82 | | 521-91-83 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.pkobp.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 525-000-77-38 | | 016298263 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-01 Piotra Alicki Wiceprezes Zarządu Banku
2013-02-01 Jakub Papierski Wiceprezes Zarządu Banku

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4jh7cp

Podziel się opinią

Share
d4jh7cp
d4jh7cp