Trwa ładowanie...
d1tqmc2
espi

PKOBP (PKO BP SA) - Umowa dotycząca nabycia przez PKO Bank Polski S.A. akcji spółek: Nordea Bank ...

PKOBP (PKO BP SA) - Umowa dotycząca nabycia przez PKO Bank Polski S.A. akcji spółek: Nordea Bank Polska S.A., Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., Nordea Finance Polska S.A. (37/2013)
Share
d1tqmc2

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 37 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PKOBP (PKO BP SA) | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Umowa dotycząca nabycia przez PKO Bank Polski S.A. akcji spółek: Nordea Bank Polska S.A., Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., Nordea Finance Polska S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Raport bieżący nr 37/2013 - Umowa dotycząca nabycia przez PKO Bank Polski S.A. akcji spółek: Nordea Bank Polska S.A., Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., Nordea Finance Polska S.A. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o Ofercie") oraz art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie w związku z § 5 ust. 1 pkt 3
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie") oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego dotyczącego opóźnienia przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnej, nr RB-1/2013/OI z dnia 12 kwietnia 2013 r., Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej ("PKO Bank Polski S.A.") informuje, iż w dniu 12 czerwca 2013 r. ("Data Podpisania") PKO Bank Polski S.A. zawarł z Nordea Bank AB (publ), spółką zarejestrowaną w Szwecji, umowę ("Umowa") określającą warunki realizacji transakcji nabycia od Nordea Bank AB (publ) oraz innych podmiotów z Grupy Nordea: 1) 55.061.403 akcji spółki Nordea Bank Polska S.A., o wartości nominalnej 5 zł każda, stanowiących 99,21% kapitału zakładowego Nordea Bank Polska S.A. ("Akcje Nordea Bank Polska"), które zostaną
nabyte w drodze publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji, wraz z portfelem wierzytelności wobec klientów korporacyjnych Nordea Bank AB (publ) o wartości nominalnej wynoszącej 3.604.000.000 zł według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.; 2) 1.725.329 akcji spółki Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., o wartości nominalnej 111,59 zł każda, stanowiących 100% kapitału zakładowego Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. ("Akcje Nordea Polska Life"), oraz 3) 4.100.000 akcji spółki Nordea Finance Polska S.A., o wartości nominalnej 1 zł każda, stanowiących 100% kapitału zakładowego Nordea Finance Polska S.A. ("Akcje Nordea Finance Polska") (łącznie "Transakcja"). Warunki cenowe Transakcji Ustalona w Umowie cena z tytułu nabycia Akcji Nordea Bank Polska wynosi 2.642.000.000 zł. Ustalona cena będzie podlegać korekcie w związku z wynikami finansowymi Nordea Bank Polska S.A. Ustalona w Umowie cena z tytułu nabycia Akcji Nordea Polska Life wynosi 180.000.000 zł. Ustalona cena
będzie podlegać korekcie w związku z wynikami finansowymi Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Ustalona w Umowie cena z tytułu nabycia Akcji Nordea Finance Polska wynosi 8.000.000 zł. Ustalona cena nie będzie podlegała korekcie. Dodatkowe elementy Transakcji Jednym z elementów Transakcji jest utrzymanie przez Grupę Nordea finansowania portfela kredytów hipotecznych udzielonych przez Nordea Bank Polska S.A. ("Portfel Hipoteczny"). Finansowanie zostanie zapewnione przez udzielenie przez Nordea Bank AB (publ) PKO Bankowi Polskiemu S.A. linii kredytowej w kwocie do: CHF 3.869.400.000 (słownie: trzy miliardy osiemset sześćdziesiąt dziewięć milionów czterysta tysięcy franków szwajcarskich), EUR 501.000.000 (słownie: pięćset jeden milionów euro) oraz USD 4.500.000 (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy dolarów amerykańskich) na okres maksymalnie 7 lat, z okresem trzyletniej karencji w spłacie ("Linia Kredytowa"). Umowa dotycząca Linii Kredytowej ma zostać zawarta przez Nordea Bank AB (publ) oraz
PKO Bank Polski S.A. w dacie zamknięcia Transakcji (closing). Linia Kredytowa ma zostać zabezpieczona przelewem na zabezpieczenie wierzytelności z tytułu Portfela Hipotecznego dokonanym na rzecz Nordea Bank AB (publ) przez Nordea Bank Polska S.A. Średnia efektywna marża w maksymalnym okresie finansowania w ramach Linii Kredytowej wynosi 63 punkty bazowe powyżej właściwej stopy referencyjnej. Linia Kredytowa nie przewiduje prowizji związanych z udzieleniem finansowania. PKO Bank Polski S.A. odpożyczy środki pozyskane w ramach Linii Kredytowej na rzecz Nordea Bank Polska S.A. w formie linii kredytowej push-down w kwocie do: CHF 3.869.400.000 (słownie: trzy miliardy osiemset sześćdziesiąt dziewięć milionów czterysta tysięcy franków szwajcarskich), EUR 501.000.000 (słownie: pięćset jeden milionów euro) oraz USD 4.500.000 (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy dolarów amerykańskich) na okres maksymalnie 7 lat, z okresem trzyletniej karencji w spłacie ("Linia Push-Down"). Linia Push-Down będzie niezabezpieczona.
Warunki finansowe Linii Push-Down (marża kredytowa, prowizja) są ustalone na warunkach rynkowych. O zawarciu umowy Linii Kredytowej oraz Linii Push-Down PKO Bank Polski S.A. poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym. Ponadto, w ramach Transakcji Grupa Nordea zobowiązała się partycypować w ryzyku utraty wartości Portfela Hipotecznego na warunkach określonych w umowie dotyczącej podziału ryzyka kredytowego, która zostanie podpisana przez Nordea Bank AB (publ) oraz PKO Bank Polski S.A. w dacie zamknięcia Transakcji (closing) ("Umowa Podziału Ryzyka"). Zgodnie z Umową Podziału Ryzyka, Nordea Bank AB (publ) ponosić będzie w okresie 4 lat od zamknięcia Transakcji 50% nadwyżki kosztu ryzyka Portfela Hipotecznego ponad roczny poziom kosztów ryzyka ustalony na poziomie 40 punktów bazowych za każdy rok powyższego czteroletniego okresu obowiązywania Umowy Podziału Ryzyka. Nordea Bank AB (publ) zobowiązuje się także utrzymać udzielone przez Nordea Bank AB (publ) na rzecz Nordea Bank Polska S.A. pożyczki podporządkowane w
kwotach CHF 68.000.000 i CHF 224.000.000 oraz terminach zapadalności przypadających odpowiednio w 2019 r. i 2022 r. ("Pożyczki Podporządkowe"). Zgodnie z Umową spłata obu Pożyczek Podporządkowanych nastąpić ma na 5 lat przed terminem zapadalności określonym w odpowiednich umowach Pożyczek Podporządkowanych, pod warunkiem uzyskania stosownych zgód regulacyjnych wymaganych dla dokonania każdej spłaty. Ponadto, w ramach Transakcji Nordea Bank AB (publ) zobowiązała się do spowodowania, że Nordea Bank Polska S.A. zaoferuje PKO Bankowi Polskiemu S.A., w dniu zamknięcia Transakcji (closing), warranty subskrypcyjne uprawniające PKO Bank Polski S.A. do objęcia akcji nowej emisji Nordea Bank Polska S.A. ("Nowe Akcje") po cenie emisyjnej odpowiadającej cenie oferowanej w publicznym wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Nordea Bank Polska S.A. Objęcie przez PKO Bank Polski S.A. Nowych Akcji ma na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu adekwatności kapitałowej tego Banku w związku z Transakcją. Realizacja
Transakcji Zamknięcie Transakcji (closing) jest uzależnione od określonych w Umowie warunków zamknięcia (warunków zawieszających), obejmujących w szczególności: a) uzyskanie przez PKO Bank Polski S.A. zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przejęcie kontroli nad Nordea Bank Polska S.A., Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A i Nordea Finance Polska S.A., b) uzyskanie przez PKO Bank Polski S.A. zgody ukraińskiego Urzędu Antymonopolowego (Antymonopolnyj Komitet Ukrainy) na przejęcie kontroli nad Nordea Bank Polska S.A., Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A i Nordea Finance Polska S.A., c) wydanie przez Komisję Nadzoru Finansowego ("KNF") decyzji o stwierdzeniu braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec nabycia przez PKO Bank Polski S.A. Akcji Nordea Bank Polska oraz Akcji Nordea Life Polska w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu, odpowiednio, Nordea Bank Polska S.A. oraz Nordea Polska
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., d) świadczenie przez Grupę Nordea w ramach umowy outsourcingowej usług IT umożliwiających bezpieczne funkcjonowanie Nordea Bank Polska S.A. w okresie poprzedzającym migrację do systemów IT PKO Banku Polskiego S.A., oraz e) dokonanie rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Nordea Bank Polska S.A. celem umożliwienia PKO Bank Polski S.A. objęcia Nowych Akcji O uzyskaniu lub nieuzyskaniu poszczególnych zgód warunkujących realizację Transakcji PKO Bank Polski S.A. poinformuje w kolejnych raportach bieżących. W celu realizacji Transakcji, zgodnie z Umową PKO Bank Polski S.A. w terminie 7 dni roboczych od Daty Podpisania ogłosi publiczne wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Nordea Bank Polska S.A. Zamiarem PKO Banku Polskiego S.A. jest dokonanie ? po zamknięciu Transakcji (closing) ? wykupu pozostałych akcjonariuszy mniejszościowych Nordea Bank Polska S.A. w celu nabycia pozostałych akcji Nordea Bank Polska
S.A. i podjęcie niezbędnych działań celem zniesienia dematerializacji oraz wycofania akcji Nordea Bank Polska S.A z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie oraz dokonanie połączenia Nordea Bank Polska S.A. z PKO Bankiem Polskim S.A. przez przeniesienie całego majątku Nordea Bank Polska S.A. na PKO Bank Polski S.A. (połączenie przez przejęcie). Realizacja Transakcji spowoduje spełnienie przesłanek zobowiązujących do powiadomienia o nabyciu przez PKO Bank Polski S.A. aktywów o znacznej wartości, gdyż wartość Transakcji spełni kryteria, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 45 lit a Rozporządzenia. Umowa stanowi "umowę znaczącą" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia, ponieważ jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKO Banku Polskiego S.A. Strategiczne uzasadnienie Transakcji Transakcja ma na celu wzmocnienie pozycji PKO Banku Polskiego S.A. jako lidera w polskim sektorze bankowym, poszerzenie kanałów dystrybucji oraz doskonalenie jakości usług. Realizacja
Transakcji w znaczący sposób poprawi pozycję PKO Banku Polskiego S.A. w segmencie zamożnych klientów detalicznych, wzmocni kompetencje w segmencie bankowości korporacyjnej oraz spowoduje wzrost w zakresie bancassurance. Transakcja wykazuje znaczący potencjał efektu synergii oraz wpisuje się w strategię PKO Banku Polskiego S.A. na lata 2013-2015, której jednym z celów jest wzmocnienie pozycji PKO Banku Polskiego S.A. na polskim rynku oraz wzrost dokonany dzięki selektywnym akwizycjom. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Current Report No. 37/2013 ? Agreement relating to the acquisition of Nordea Bank Polska S.A., Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., Nordea Finance Polska S.A. sharesLegal basis:Article 56 Section 1 item 1 and item 2 of the Act on Public Offerings and the Conditions for Introducing Financial Instruments to the Organised Trading System and on Public Companies of 29 July 2005, and § 5 Section 1 item 3 of the Regulation of the Minister of Finance on Current and Periodic Information by Issuers of Securities and on the Conditions for Recognising Information as Equivalent to that Required by the Provisions of Law of a State which is not a Member State of 19 February 2009Content of the Report:Pursuant to Article 56 Section 1 item 1 of the Act of 29 July, 2005 on public offer and the conditions for introducing financial instruments to the organized trading system, and on public companies (?Public Offering Act") and Article 56 Section 1 item 2 of the Public Offering Act in conjunction with § 5
Section 1 item 3 of the Regulation of the Minister of Finance of 19 February 2009 on current and periodic information published by issuers of securities and at the conditions under which such information may be recognized as being equivalent to information required by the legal regulations of a state which is not an EU member state (the ?Regulation"), further to the current report concerning a delayed release of sensitive information No. RB-1/2013/OI of April 12, 2013, the Management Board of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (?PKO Bank Polski S.A.") announces that on 12 June 2013 (?Execution Date") PKO Bank Polski S.A. and Nordea Bank AB (publ), a company registered in Sweden concluded an agreement (the ?Agreement") setting out the terms of an acquisition from Nordea Bank AB (publ) and other entities from the Nordea Group of:1) 55,061,403 shares of Nordea Bank Polska S.A. with a nominal value of PLN 5 each representing 99.21% of the share capital of Nordea Bank Polska S.A. (the ?Nordea
Bank Polska Shares") which will be acquired in a public tender offer for the sale of shares together with a portfolio of corporate loans to customers of Nordea Bank AB (publ) with a nominal value of PLN 3,604,000,000 as at December, 31 2012; 2) 1,725,329 shares of Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. with a nominal value of PLN 111.59 each representing 100% of the share capital of Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (the ?Nordea Polska Life Shares"), and3) 4,100,000 shares of Nordea Finance Polska S.A. with a nominal value of PLN 1 each representing 100% of the share capital of Nordea Finance Polska S.A. (the ?Nordea Finance Polska Shares")(jointly referred to as the ?Transaction").PricingThe purchase price for the Nordea Bank Polska Shares set out in the Agreement is PLN 2,642,000,000 and will be subject to adjustment related to the financial performance of Nordea Bank Polska S.A. The purchase price for the Nordea Polska Life Shares set out in the Agreement is PLN 180,000,000
and will be subject to adjustment related to the financial performance of Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. The purchase price for the Nordea Finance Polska Shares set out in the Agreement is PLN 8,000,000 and will not be subject to any adjustment.Additional elements of the TransactionOne of the elements of the Transaction is that Nordea Group will keep financing the mortgage loans portfolio originated by Nordea Bank Polska S.A. (?Mortgage Portfolio"). The financing will be provided by granting by Nordea Bank AB (publ) a funding facility for PKO Bank Polski S.A. up to CHF 3,869,400,000 (three billion eight hundred sixty nine million four hundred thousand Swiss Francs), EUR 501,000,000 (five hundred one million Euro) and USD 4,500,000 (four million five hundred thousand US Dollars) for a period of up to seven years, with a three-year grace period of the repayment (?Funding Facility"). The Funding Facility agreement is to be concluded between Nordea Bank AB (publ) and PKO Bank Polski S.A. on
the Transaction closing date. The Funding Facility is to be secured with a security assignment of the Mortgage Portfolio loans executed in favor of Nordea Bank AB (publ) by Nordea Bank Polska S.A. The average effective margin in the maximum funding period under the Funding Facility is set at 63 base points above the relevant reference rate. No fees for granting funding are provided under the Funding Facility.PKO Bank Polski S.A. will on-lend the funds received under the Funding Facility to Nordea Bank Polska S.A. in the form of a push-down facility amounting to CHF 3,869,400,000 (three billion eight hundred sixty nine million four hundred thousand Swiss Francs), EUR 501,000,000 (five hundred one million Euro) and USD 4,500,000 (four million five hundred thousand US Dollars) for a period of up to seven years, with a three-year grace period of the repayment (?Push-Down Facility"). The Push-Down Facility will be unsecured. The financial terms of the Push-Down Facility (credit margin, commission) are established
at arm?s length.PKO Bank Polski S.A. will inform in the separate current report about the conclusion of the Funding Facility and the Push-Down Facility agreements. Additionally, as part of the Transaction the Nordea Group agrees to share the agreed portion of default risk of the Mortgage Portfolio on the terms set out in the risk sharing agreement that will be signed by Nordea Bank AB (publ) and PKO Bank Polski S.A. on the Transaction closing date (the ?Risk Sharing Agreement"). In line with the Risk Sharing Agreement for a period of four years following the closing of the Transaction Nordea Bank AB (publ) will bear 50% of the excess of the Mortgage Portfolio risk cost over an annual risk cost level set at 40 base points for each year of the said four-year duration of the Risk Sharing Agreement.Nordea Bank AB (publ) agreed to maintain subordinated loans granted by Nordea Bank AB (publ) for the Nordea Bank Polska S.A. amounting to CHF 68,000,000 and CHF 224,000,000 with maturity dates in 2019 and 2022,
respectively (the ?Subordinated Loans"). According to the Agreement, the Subordinated Loans shall be repaid five years before the maturity date specified in the relevant Subordinated Loan agreements, subject to obtaining all necessary regulatory approvals for each repayment. Additionally, within the framework of the Transaction, Nordea Bank AB (publ) undertook to procure that Nordea Bank Polska S.A. offers to PKO Bank Polski S.A., on the day of closing of the Transaction, subscription warrants authorizing PKO Bank Polski S.A. to acquire shares of a new issue of Nordea Bank Polska S.A. at the issue price offered in the public tender offer for shares in Nordea Bank Polska S.A. (the ?New Shares"). The purpose of the acquiring of the New Shares by PKO Bank Polski S.A. is to ensure a proper level of capital adequacy of that Nordea Bank Polska S.A. in connection with the Transaction.Implementation of the TransactionThe closing of the Transaction depends on the satisfaction of certain conditions precedent specified
in the Agreement which include, among other things, the following:a) PKO Bank Polski obtains a clearance for acquisition of Nordea Bank Polska S.A, Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A and Nordea Finance Polska S.A.from the President of the Competition and Consumers Protection Office;b) PKO Bank Polski obtains a clearance for acquisition of Nordea Bank Polska S.A, Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A and Nordea Finance Polska S.A. from the Ukrainian Antimonopoly Committee (Antymonopolnyj Komitet Ukrainy);c) The Polish Financial Supervision Authority (the ?PFSA") issues approval decisions confirming that there is no objection to the acquisition by PKO Bank Polski S.A. of Nordea Bank Polska Shares and Nordea Polska Life Shares in a number resulting in exceeding a 50% stake in the share capital and the total number of votes at the general meeting of Nordea Bank Polska S.A. and Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., respectively;d) Nordea Group provides Nordea Bank
Polska S.A. with IT support based on an outsourcing agreement that will enable Nordea Bank Polska S.A. to conduct sound business operations prior to migration to IT PKO Bank Polski S.A.?s systems;e) The competent registry court registers the conditional share capital increase in order to enable PKO Bank Polski S.A. to subscribe for the New Shares.PKO Bank Polski S.A. will disclose the fact of obtaining or not obtaining of particular approvals required for the Transaction in following current reports.In order to perform the Transaction, pursuant to the Agreement PKO Bank Polski S.A. will announce a public tender for the sale of all shares of Nordea Bank Polska S.A. within seven business date of the Execution Date. Following the closing of the Transaction, PKO Bank Polski S.A. intends to buy-out the remaining shares of minority shareholders of Nordea Bank Polska S.A. in order to acquire the remaining shares of Nordea Bank Polska S.A., and then to take actions necessary to re-dematerialize and de-list the
shares of Nordea Bank Polska S.A. from the regulated market operated by the Warsaw Stock Exchange, and to merge Nordea Bank Polska S.A. with PKO Bank Polski S.A. by transferring the whole property of Nordea Bank Polska S.A. into PKO Bank Polski S.A. with PKO Bank Polski S.A. as the surviving entity. A consummation of the Transaction will trigger an obligation to make a public announcement a notification regarding the acquisition by PKO Bank Polski S.A. of significant assets as the Transaction will fulfill the criteria set forth in § 2 Section 1 item 45 letter a) of the Regulation.The Agreement constitutes a ?significant agreement" within the meaning of the Regulation as its value exceeds 10% of the equity of PKO Bank Polski S.A.Strategic rationale of the TransactionThe Transaction is intended to strengthen the position of PKO Bank Polski S.A. as the leader of the Polish banking sector, broaden its distribution channels and contribute to the quality of services. The implementation of the Transaction will
significantly improve the position of PKO Bank Polski S.A. in a segment of affluent retail clients, enhance its competence in the corporate banking sector and contribute to a growth of the bancassurance business.The Transaction shows a significant potential for synergy and is well aligned with the strategy of PKO Bank Polski S.A. for the years 2013-2015, as one if its goals is to strengthen the position of PKO Bank Polski S.A. on the Polish market and its growth through carefully selected acquisitions. | |

d1tqmc2

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA
(pełna nazwa emitenta)
PKOBP (PKO BP SA) Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-515 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
PUŁAWSKA 15
(ulica) (numer)
521-91-82 521-91-83
(telefon) (fax)
www.pkobp.pl
(e-mail) (www)
525-000-77-38 016298263
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-12 Zbigniew Jagiełło Prezes Zarządu Banku

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1tqmc2

Podziel się opinią

Share
d1tqmc2
d1tqmc2