Trwa ładowanie...
d308gbj

PKP CARGO S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

PKP CARGO S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

Share
d308gbj
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody z działalności operacyjnej 4 257 102 4 797 461 1 016 185 1 139 269
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 77 074 110 185 18 398 26 166
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 74 190 88 532 17 709 21 024
Zysk netto 61 285 65 387 14 629 15 528
Całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 23 692 86 977 5 655 20 655
Średnia ważona liczba akcji (szt.) 44 524 924 43 338 006 44 524 924 43 338 006
Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt.) 44 790 878 43 821 559 44 790 878 43 821 559
Zysk na akcję 1,32 1,71 0,32 0,41
Zysk rozwodniony na akcję 1,32 1,69 0,31 0,40
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 523 361 700 204 124 928 166 280
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (202 172) (371 422) (48 259) (88 203)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (155 711) (253 090) (37 169) (60 102)
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 165 478 75 692 39 500 17 975
31/12/204 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013
Aktywa trwałe 4 218 099 4 049 895 989 630 976 537
Aktywa obrotowe 1 408 307 1 676 161 333 410 404 167
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 17 560 17 560 4 120 4 234
Kapitał zakładowy 2 239 346 2 166 901 525 384 522 497
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 3 330 672 3 446 517 781 426 831 047
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom mniejszościowym 63 500 62 377 14 898 15 041
Zobowiązania długoterminowe 1 135 856 1 166 736 266 489 281 331
Zobowiązania krótkoterminowe 1 113 938 1 067 986 261 347 257 520
W okresach objętych niniejszym Sprawozdaniem Finansowym, do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano następujące średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski: • kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego: 31.12.2014 - 4,2623 PLN/EUR, 31.12.2013 - 4,1472 PLN/EUR, • średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie: 01.01 - 31.12.2014 - 4,1893 PLN/EUR, 01.01 - 31.12.2013 - 4,2110 PLN/EUR.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej PKP CARGO za 2014 rok.pdf Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej PKP CARGO za 2014 rok

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d308gbj

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-12 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PKP CARGO S.A. | | Inne usługi | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-021 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Grójecka | | 17 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 22 391 46 09 | | +48 22 474 44 43 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | relacje.inwestorskie@pkp-cargo.eu | | www.pkp-cargo.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 954-23-81-960 | | 277586360 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-12 Adam Purwin Prezes Zarządu
2015-03-12 Jacek Neska Członek Zarządu
2015-03-12 Łukasz Hadyś Członek Zarządu
2015-03-12 Wojciech Derda Członek Zarządu
2015-03-12 Dariusz Browarek Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-12 Andrzej Ożóg Dyrektor Biura Rachunkowości i Podatków

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d308gbj

Podziel się opinią

Share
d308gbj
d308gbj