Trwa ładowanie...
dln563a
espi

PLANET SOFT S.A. - Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej ? przekroczenie powyżej 5% ...

PLANET SOFT S.A. - Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej ? przekroczenie powyżej 5% udziału ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki // Notification of art. 69 of the Act on Public Offering ? exceeding more than 5% of the total number of votes at the GSM (8/2014)
Share
dln563a
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2014
Data sporządzenia: 2014-07-22
Skrócona nazwa emitenta
PLANET SOFT S.A.
Temat
Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej ? przekroczenie powyżej 5% udziału ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki // Notification of art. 69 of the Act on Public Offering ? exceeding more than 5% of the total number of votes at the GSM
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zar ząd Spółki Planet Soft S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 21 lipca 2014 r. do siedziby Spółki wpłynęło drogą elektroniczną od Pana Marcina Kałuży zawiadomienie o zmianie stanu posiadanego udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu spółki Planet Soft S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% (2).pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
In accordance with Art. 70 paragraph 1 of the Act of 29 July 2005 on public offering and the conditions for introducing financial instruments to the organized trading system and on public companies, the Board Planet Soft SA of Wrocław announces that on 21 July 2014 to the headquarters of the Company received electronically from Mr. Marcin Kałuża notice of the change in the share in voting rights at the General Meeting of Shareholders Planet Soft SA of Wrocław. The contents of this notice are presented in an annex to this report.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-22 Hubert Wochyński Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dln563a

Podziel się opinią

Share
dln563a
dln563a