Trwa ładowanie...
d15szbe
d15szbe
espi

PMPG POLSKIE MEDIA - Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta aneksu do umowy kredytowej (4/2015)

PMPG POLSKIE MEDIA - Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta aneksu do umowy kredytowej (4/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d15szbe

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-13 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PMPG POLSKIE MEDIA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta aneksu do umowy kredytowej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że w dniu 13 marca 2015 roku zależna od Emitenta spółka pod firmą Agencja Wydawniczo-Reklamowa ?WPROST? sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (AWR WPROST) otrzymała podpisany przez spółkę pod firmą mBank S.A. z siedziba w Warszawie (Kredytodawca) aneks, datowany na dzień 30 stycznia 2015 roku, do umowy kredytowej o kredyt w rachunku bieżącym, zawartej pomiędzy AWR WPROST a Kredytodawcą w dniu 10 sierpnia 2011 roku (Umowa Kredytowa), o której Emitent informował raportami bieżącymi nr 82/2011, 89/2011, 40/2012, 59/2013 oraz 48/2014. Na podstawie przedmiotowego aneksu do Umowy Kredytowej strony postanowiły przedłużyć do dnia 6 sierpnia 2015 roku okres, na który Kredytodawca udzielił AWR WPROST kredytu w rachunku bieżącym. Strony Umowy Kredytowej postanowiły ponadto, że kwota udostępnionego kredytu od dnia wejścia w życie aneksu do Umowy Kredytowej do dnia spłaty wynosić będzie nie więcej niż 1.250.000,00 PLN (słownie:
jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych). Aneks do Umowy Kredytowej wejdzie w życie po upływie obowiązywania aneksu do Umowy Kredytowej, o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 48/2014, tj. od dnia 1 kwietnia 2015 roku. Pozostałe istotne warunki Umowy Kredytowej nie uległy zmianom. Wartość Umowy Kredytowej w okresie jej obowiązywania na mocy zawartego aneksu przekraczać będzie 10 % wartości kapitałów własnych Emitenta. Umowa Kredytowa pozostawać będzie zatem umową znaczącą dla Emitenta. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PMPG POLSKIE MEDIA S.A.
(pełna nazwa emitenta)
PMPG POLSKIE MEDIA Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-486 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jerozolimskie 212
(ulica) (numer)
347 50 00 347 50 01
(telefon) (fax)
pmpg@pmpg.pl www.pmpg.pl
(e-mail) (www)
521-008-88-31 010768408
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-13 Michał M. Lisiecki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d15szbe

Podziel się opinią

Share
d15szbe
d15szbe