Trwa ładowanie...
d3cr21b
espi

POLICE - Zawarcie umowy kredytowej (34/2011)

POLICE - Zawarcie umowy kredytowej (34/2011)
Share
d3cr21b

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 34 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POLICE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy kredytowej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Z.Ch. "Police" S.A (Emitent) informuje, że w dniu 12 lipca 2011 r. zawarł z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. Centrala ? Centrum Korporacyjne w Szczecinie (Bank) umowę kredytową (Umowa). Zgodnie z Umową Bank udziela Emitentowi limitu kredytowego w ramach linii wielocelowej do wysokości 80 mln zł (słownie: osiemdziesiąt milionów złotych), z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej, w tym na spłatę zadłużenia z tytułu kredytu udzielonego przez Bank Pekao S.A. na podstawie umowy kredytowej z dnia 28.06.1996 r. Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej WIBOR 1M + marża Banku. Zabezpieczenie spłaty kredytu wraz z odsetkami i innymi należnościami ubocznymi stanowi: 1. weksel własny Emitenta in blanco z deklaracją wekslową, 2. pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym Emitenta w BOŚ S.A. O/Szczecin, 3. zastaw rejestrowy na ruchomościach stanowiących wyposażenie Zakładu Bieli Tytanowej znajdującego się na terenie Emitenta, z najwyższą suma zabezpieczenia 120 mln zł, 4.
zastaw rejestrowy na ruchomościach stanowiących wyposażenie Zakładu Ochrony Środowiska znajdującego się na terenie Emitenta, z najwyższą suma zabezpieczenia 120 mln zł, 5. cesja wierzytelności handlowych, 6. hipoteka łączna do kwoty 120 mln zł, na 1. miejscu, ustanowiona na nieruchomościach Emitenta, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Kryterium uznania Umowy za znaczącą ? wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Z.Ch. "Police" S.A. (na dzień 31.03.2011 r. kapitały własne Z. Ch. "Police" S.A. wynosiły 620 909 tys. zł). Podstawa prawna przekazania raportu - § 5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 09.33.259 z późniejszymi zmianami). | | | | | | |
| | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE S.A.
(pełna nazwa emitenta)
POLICE Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
72-010 Police
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kuźnicka 1
(ulica) (numer)
091 3171717 091 3173603
(telefon) (fax)
kontakt@zchpolice.com www.zchpolice.com
(e-mail) (www)
8510205573 810822270
(NIP) (REGON)
d3cr21b

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-12 Krzysztof Jałosiński Prezes Zarządu
2011-07-12 Wojciech Naruć Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3cr21b

Podziel się opinią

Share
d3cr21b
d3cr21b