Trwa ładowanie...
d2hhmza

POLIMEX-MOSTOSTAL - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

POLIMEX-MOSTOSTAL - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

Share
d2hhmza
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody ze sprzedaży 2 362 752 4 110 417 561 090 984 861
Zysk/strata operacyjna z działalności kontynuowanej -173 607 -1 185 103 -41 227 -283 952
Zysk/strata brutto -257 835 -1 321 591 -61 229 -316 655
Zysk/strata netto -260 889 -1 244 044 -61 954 -298 075
Zysk/strata netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej -261 873 -1 242 551 -62 188 -297 717
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 42 419 -354 390 10 073 -84 912
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 163 004 38 492 38 709 9 223
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 134 462 303 998 31 931 72 838
Zwiększenie / (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 339 885 -11 900 80 714 -2 851
Aktywa, razem 3 346 908 3 850 403 807 028 941 833
Zobowiązania długoterminowe 308 695 1 175 570 74 435 287 552
Zobowiązania krótkoterminowe 2 675 011 1 974 747 645 016 483 036
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży 0 218 684 0 53 492
Kapitał własny ogółem 363 202 481 402 87 578 117 754
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 363 202 477 288 87 578 116 748
Kapitał podstawowy 58 695 20 846 14 153 5 099
Liczba akcji zarejestrowanych na dzień bilansowy 1 467 368 290 521 154 076 - -
Średnia ważona liczba akcji zwykłych wykorzystana do obliczenia zysku na akcję 1 346 765 765 521 154 076 - -
Zysk / (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR) z zysku / (straty) netto za rok obrotowy przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej -0,19 -2,38 -0,05 -0,57
Łączna liczba akcji zarejestrowanych po dniu bilansowym 1 467 368 290 1 333 974 588 - -
Zysk / (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR) z zysku / (straty) netto za rok obrotowy, po dniu bilansowym, przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej -0,19 -0,93 -0,05 -0,22
Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe 273 165 435 1 177 747 103 - -
Średnia ważona liczba akcji zwykłych wykorzystana do obliczenia zysku rozwodnionego na akcję 1 619 931 200 1 648 901 179 - -
Rozwodniony zysk / (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR) z zysku / (straty) netto za rok obrotowy przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej -0,16 -0,73 -0,04 -0,17
Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe po dniu bilansowym 273 165 435 364 926 591 - -
Rozwodniony zysk / (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR) z zysku / (straty) netto za rok obrotowy, po dniu bilansowym, przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej -0,16 -0,73 -0,04 -0,17
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą, zarejestrowaną na dzień bilansowy, przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej (w zł/ EUR) 0,25 0,92 0,06 0,23
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję zwykłą przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej (w zł/ EUR) 0,21 0,28 0,05 0,07
-poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu zostały przeliczone po kursie 4,1472 (dla danych koniec roku 2013) oraz 4,0882 (dla danych na koniec roku 2012), które zostały ogłoszone przez Narodowy Bank Polski na dany dzień bilansowy, -poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone po kursie 4,2110 (dla danych za rok 2013) oraz 4,1736 (dla danych za rok 2012), które są średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski w ostatni dzień każdego miesiąca objętego prezentowanymi danymi.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie Skonsolidowane Grupy PxM2013PL.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2013
SprawozdanieZarzaduGKPXM2013_PL.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności
Opinia i raport z badania PxMssfPL.pdf Opinia i raport z badania

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2hhmza

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2013 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | | | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej/Międzynarodowych Standardów Rachunkowości | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POLIMEX-MOSTOSTAL SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POLIMEX-MOSTOSTAL | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Czackiego | | 15/17 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 8297100 | | 022 8260493 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | www.polimex.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 8210014509 | | 710252031 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Gregor Sobisch Prezes Zarządu
2014-03-21 Joanna Makowiecka Wiceprezes Zarządu
2014-03-21 Maciej Stańczuk Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Ewa Kaczorek Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2hhmza

Podziel się opinią

Share
d2hhmza
d2hhmza