Trwa ładowanie...
d120vq7

POLIMEX-MOSTOSTAL - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

POLIMEX-MOSTOSTAL - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

Share
d120vq7
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody ze sprzedaży 2 102 197 2 362 752 501 801 561 090
Zysk/(strata) operacyjna -395 752 -173 607 -94 467 -41 227
Zysk/(strata) brutto -178 668 -257 835 -42 649 -61 229
Zysk/(strata) netto -153 226 -260 889 -36 576 -61 954
Zysk/(strata) netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej -153 226 -260 889 -36 576 -61 954
Zysk/(strata) netto przypisany akcjonariuszom niekontrolującym - - - -
Inne całkowite dochody netto -35 782 76 503 -8 541 18 167
Całkowity dochód ogółem -189 008 -184 386 -45 117 -43 787
Całkowity dochód przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej -189 008 -184 386 -45 117 -43 787
Całkowity dochód przypadający akcjonariuszom niekontrolującym - - - -
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -25 003 -55 114 -5 968 -13 088
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 47 749 163 004 11 398 38 709
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 151 015 134 462 36 048 31 931
Zwiększenie / (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 173 761 242 352 41 477 57 552
Aktywa trwałe 908 997 1 347 640 213 264 324 952
Aktywa obrotowe 1 331 986 1 698 060 312 504 409 447
Aktywa przeznaczone do sprzedaży 450 614 97 476 105 721 23 504
Aktywa, razem 2 691 597 3 143 176 631 489 757 903
Zobowiązania długoterminowe 873 115 308 695 204 846 74 435
Zobowiązania krótkoterminowe 1 120 588 2 471 279 262 907 595 891
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży 266 336 - 62 486 -
Kapitał własny ogółem 431 558 363 202 101 250 87 578
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 431 558 363 202 101 250 87 578
Kapitał własny przypisany udziałom niekontrolującym - - - -
Kapitał podstawowy 173 238 58 695 40 644 14 153
Liczba akcji zarejestrowanych na dzień bilansowy 4 330 940 142 1 467 368 290 - -
Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe 2 294 130 422 273 165 435 - -
Średnia ważona liczba akcji zwykłych wykorzystana do obliczenia straty zwykłej na akcję 2 667 714 847 1 346 765 765 - -
Średnia ważona liczba akcji zwykłych wykorzystana do obliczenia straty rozwodnionej na akcję 3 432 324 721 1 619 931 200 - --
Zysk / (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR) z zysku / (straty) netto za rok obrotowy przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej -0,06 -0,19 -0,01 -0,05
Rozwodniony zysk / (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR) z zysku / (straty) netto za rok obrotowy przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej -0,04 -0,16 -0,01 -0,04
-poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu zostały przeliczone po kursie 4,2623 (dla danych koniec roku 2014) oraz 4,1472 (dla danych na koniec roku 2013), które zostały ogłoszone przez Narodowy Bank Polski na dany dzień bilansowy, -poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone po kursie 4,1893 (dla danych za rok 2014) oraz 4,2110 (dla danych za rok 2013), które są średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski w ostatni dzień każdego miesiąca objętego prezentowanymi danymi.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za 2014 rok.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za 2014 rok
Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Polimex - Mostostal za 2014 rok.pdf Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Polimex - Mostostal za 2014 rok
Opinia i raport z badania 31 12 2014.pdf Opinia i raport z badania
Oświadczenie Zarządu - podmiot uprawniony do badania- 31 12 2014.pdf Oświadczenie Zarządu - podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych
Oświadczenie Zarządu - rzetelność sprawozdań finansowych 31 12 2014.pdf Oświadczenie Zarządu - rzetelność sprawozdań finansowych

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d120vq7

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej / Międzynarodowych Standardów Rachunkowości | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-23 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POLIMEX-MOSTOSTAL SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POLIMEX-MOSTOSTAL | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 01-171 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Młynarska | | 42 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 8297100 | | 022 8260493 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | www.polimex.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 8210014509 | | 710252031 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Maciej Stańczuk p.o. Prezesa Zarządu
2015-03-23 Joanna Makowiecka - Gaca Wiceprezes Zarządu
2015-03-23 Krzysztof Cetnar Wiceprezes Zarządu
2015-03-23 Jacek Czerwonka Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Karolina Bartulska Osoba odpowiedzialna za sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego (Kierownik ds. Raportowania i Konsolidacji)

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d120vq7

Podziel się opinią

Share
d120vq7
d120vq7