Trwa ładowanie...
d43xdm0

POLMED S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

POLMED S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

Share
d43xdm0
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody netto ze sprzedaży 54 664 45 493 12 981 10 900
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 978 -2 708 707 -649
Zysk (strata) brutto 2 293 -3 427 544 -821
Zysk (strata) netto 2 895 -3 373 688 -808
Aktywa trwałe 45 818 46 099 11 048 11 276
Aktywa obrotowe 7 712 7 824 1 860 1 914
Aktywa razem 53 530 53 923 12 907 13 190
Kapitał zakładowy 28 350 28 350 6 836 6 935
Kapitał własny 35 069 32 174 8 456 7 870
Zobowiązania długoterminowe 8 915 10 066 2 150 2 462
Zobowiązania krótkoterminowe 9 546 11 683 2 302 2 858
Pasywa razem 53 530 53 923 12 907 13 190
Przepływy netto z działalności operacyjnej 5 490 1 722 1 304 412
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej -1 429 -3 705 -339 -888
Przepływy netto z działalności finansowej -3 855 -1 678 -915 -402
Zmiana netto środków pieniężnych 206 -3 661 49 -877
Liczba akcji (szt.) 28 350 061 28 350 061 28 350 061 28 350 061
Zysk netto na akcję (w PLN) 0,10 -0,12 0,02 -0,03
Rozwodniony zysk netto na akcję (w PLN) 0,10 -0,12 0,02 -0,03
Wartość księgowa na akcję (w PLN) 1,24 1,13 0,30 0,28
Pozycje sprawozdania z sytuacji majątkowej przeliczono stosując średni kurs NBP obowiązujący w dniu kończącym okres sprawozdawczy: na dzień 31.12.2013 - 1 EUR = 4,1472 na dzień 31.12.2012 - 1 EUR = 4,0882 Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono stosując kurs stanowiący średnią arytmetyczną średnich kursów NBP ustalonych na ostatni dzień każdego miesiąca kalendarzowego okresu sprawozdawczego: za rok zakończony 31.12.2013 - 1 EUR = 4,2110 za rok zakończony 31.12.2012 - 1 EUR = 4,1736
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
List Prezesa Zarządu Polmed SA.pdf
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Polmed 2013.pdf
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK Polmed 2013.pdf
GK Polmed SA - ład korporacyjny.pdf
POLMED_SSF2013opinia.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d43xdm0

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-21 | | | | | | | |
| | | POLMED SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | POLMED S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 83-200 | | Starogard Gdański | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | osiedle Kopernika | | 21 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | (58) 7750919 | | (58) 5601814 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | polmed@polmed.pl | | www.polmed.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 592-19-63-724 | | 192110780 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 RADOSŁAW SZUBERT PREZES ZARZĄDU
2014-03-21 ROMUALD MAGDOŃ WICEPREZES ZARZĄDU

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 PAWEŁ STEFANOWSKI DYREKTOR FINANSOWY
2014-03-21 DOROTA CEROWSKA DYREKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d43xdm0

Podziel się opinią

Share
d43xdm0
d43xdm0