Trwa ładowanie...
dsq14qh

POLMED S.A. - Spełnienie się warunków zawieszających zawartego trójstronnego porozumienia co do p...

POLMED S.A. - Spełnienie się warunków zawieszających zawartego trójstronnego porozumienia co do przejęcia praw i obowiązków wynikających ze znaczącej umowy najmu (10/2012)

Share
dsq14qh

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POLMED S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Spełnienie się warunków zawieszających zawartego trójstronnego porozumienia co do przejęcia praw i obowiązków wynikających ze znaczącej umowy najmu | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2012 z dnia 10 stycznia 2012 r. Zarząd POLMED S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim informuje, iż dnia 31 stycznia 2012 r. spełnione zostały warunki zawieszające zawartego porozumienia trójstronnego dotyczącego przejęcia praw i obowiązków z umowy najmu (dalej Porozumienie), zawierane pomiędzy CBL Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (Wynajmującym), POLMED S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim (Najemcą) oraz spółką zależną Emitenta - POLMED DEVELOPMENT Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Starogardzie Gdańskim (Przejmującym). Mocą Porozumienia POLMED DEVELOPMENT Sp. z o.o. wstępuje w ogół praw i obowiązków Najemcy, wynikających z umowy najmu lokalu użytkowego z dnia 1 marca 2010 r. (dalej: Umowa), na mocy której Najemca (dotychczas POLMED S.A.) wynajmuje od Wynajmującego (CBL Sp. z o.o.) lokal użytkowy o łącznej powierzchni około 318,87 m? w budynku przy ul. Lubicz 23A w Krakowie oraz 6 miejsc parkingowych, a także
wynikających z umowy najmu miejsc parkingowych z dnia 2 listopada 2010 r., na podstawie której Wynajmujący wynajmuje Najemcy 3 miejsca parkingowe. Zgoda Wynajmującego na warunki przedmiotowego Porozumienia udzielona została pod warunkiem zawieszającym, iż (1) w terminie 14 dni od jego zawarcia Przejmujący (POLMED DEVELOPMENT Sp. z o.o.) wpłaci na rzecz Wynajmującego kaucję zabezpieczającą stanowiącą równowartość trzymiesięcznego czynszu i opłaty eksploatacyjnej, ewentualnie dostarczy w powyższym terminie bezwarunkową, płatną na pierwsze wezwanie gwarancję bankową opiewającą na równowartość tej kwoty, z terminem obowiązywania co najmniej 1 roku (ten właśnie alternatywny warunek został spełniony przez Przejmującego), oraz (2) Najemca (POLMED S.A.) najpóźniej w terminie do 28 lutego 2012 r. zapłaci Wynajmującemu należności wynikające z tytułu zużytych do dnia podpisania Porozumienia mediów. Wszystkie powyższe warunki zostały do dnia 31 stycznia 2012 r. spełnione, w związku z czym przedmiotowe Porozumienie
doszło do skutku. Szacowana przez Zarząd na dzień zawarcia przedmiotowego Porozumienia wartość Umowy wynosi około 4.767.679 zł. Kryterium uznania Umowy, w której prawa i obowiązki wchodzi POLMED DEVELOPMENT Sp. z o.o. za umowę znacząca, jest wartość przedmiotu Umowy przewyższająca 10% kapitałów własnych Emitenta. Szczegółowa podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim - § 5 ust. 1 pkt. 4 | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dsq14qh

| | | POLMED SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | POLMED S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 83-200 | | Starogard Gdański | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | osiedle Kopernika | | 21 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (58) 7750919 | | (58) 5601814 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | r.szubert@polmed.pl | | www.polmed.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 592-19-63-724 | | 192110780 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-31 RADOSŁAW SZUBERT PREZES ZARZĄDU
2012-01-31 ROMUALD MAGDOŃ WICEPREZES ZARZĄDU

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dsq14qh

Podziel się opinią

Share
dsq14qh
dsq14qh