Trwa ładowanie...
d2py04y
d2py04y
espi

POLMED S.A. - Zawarcie aneksów do umów w ramach pakietu kontraktów z NFZ na 2015 rok, spełniający ...

POLMED S.A. - Zawarcie aneksów do umów w ramach pakietu kontraktów z NFZ na 2015 rok, spełniających łącznie kryterium umowy znaczącej (5/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2py04y

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | POLMED S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie aneksów do umów w ramach pakietu kontraktów z NFZ na 2015 rok, spełniających łącznie kryterium umowy znaczącej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd POLMED S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim podaje do publicznej informacji, iż w dniu 27 stycznia 2015 r. doszło do podpisania przez Emitenta aneksów do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Umowa) z Narodowym Funduszem Zdrowia ? Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Gdańsku (dalej NFZ), o szacunkowej wartości świadczeń na rok 2015 w wysokości około 3.246.224,35 zł (trzy miliony dwieście czterdzieści sześć tysięcy dwieście dwadzieścia cztery złote 35/100). Zawarte zostały następujące aneksy do umów z NFZ: 1/ Aneks nr 9/2014 do umowy nr 11/00865/AOS/13/14 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ? ambulatoryjna opieka specjalistyczna, mocą którego ustalono maksymalną kwotę zobowiązań NFZ wobec Emitenta z tytułu realizacji umowy w okresie od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku w wysokości 1.180.737,39 zł (jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści siedem złotych 39/100). Zgodnie z postanowieniami aneksu nadano nowy numer umowie: 11/00865/AOS/13/15. 2/ Aneks
nr 5/2014 do umowy nr 11/00865/ASDK/13/14 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ? ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne), mocą którego ustalono maksymalną kwotę zobowiązań NFZ wobec Emitenta z tytułu realizacji umowy w okresie od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku w wysokości 155.662,00 zł (sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa złote i 00/100). Zgodnie z postanowieniami aneksu nadano nowy numer umowie: 11/00865/ASDK/13/15. 3/ Aneksem nr 7/2014 do umowy nr 11/00865/REH/13/14 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ? rehabilitacja lecznicza, ustalono maksymalną kwotę zobowiązań NFZ wobec Emitenta z tytułu realizacji umowy w okresie od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku w wysokości 1.244.544,96 zł (jeden milion dwieście czterdzieści cztery tysiące pięćset czterdzieści cztery złote 96/100). Zgodnie z postanowieniami aneksu nadano nowy numer umowie: 11/00865/REH/13/15. 4/ Aneks nr 3/2014 do umowy nr
11/00865/STM/13/14 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ? leczenie stomatologiczne, mocą którego ustalono maksymalną kwotę zobowiązań NFZ wobec Emitenta z tytułu realizacji umowy w okresie od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku w wysokości 665.280,00 zł (sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych). Zgodnie z postanowieniami aneksu nadano nowy numer umowie: 11/00865/STM/13/15. Z uwagi na specyfikę kontraktów zawieranych z oddziałami NFZ, nie jest możliwe wcześniejsze określenie wartości umów za cały okres ich obowiązywania, a jedynie za okres, za który zaktualizowane zostały maksymalne kwoty zobowiązań NFZ wobec Polmed S.A. Wszystkie powyższe aneksy wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. Pozostałe zmieniane mocą powyższych aneksów warunki umów nie odbiegają od powszechnie stosowanych warunków dla tego typu umów. Kryterium pozwalającym na przyjęcie, iż wyżej wymienione umowy, do których zawarte zostały przedmiotowe aneksy mają charakter umowy znaczącej, jest
zawarcie przez Emitenta z oddziałami NFZ, w okresie ostatnich 12 miesięcy, większej ilości umów lub aneksów do umów, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy, tj. przekraczają 10% kapitałów własnych Emitenta. Łączna wartość zawartych przez Emitenta umów oraz aneksów do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z oddziałami Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2015 wynosi około 6.608.700,00 zł. Należy jednak mieć na uwadze, iż jest to wartość szacunkowa odnosząca się tylko do części pakietu umów z tym podmiotem, nie zostały bowiem jeszcze zawarte aneksy do pozostałych obowiązujących umów z oddziałami NFZ, które określałyby maksymalną wartość świadczeń na rok 2015 lub też stawki kapitacyjne przy innych rodzajach umów. O porozumieniach w tym zakresie Emitent będzie informował na bieżąco. Szczegółowa podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim - § 5 ust. 1 pkt. 3 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLMED SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
POLMED S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
83-200 Starogard Gdański
(kod pocztowy) (miejscowość)
osiedle Kopernika 21
(ulica) (numer)
(58) 7750919 (58) 5601814
(telefon) (fax)
gielda@polmed.pl www.polmed.pl
(e-mail) (www)
592-19-63-724 192110780
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-27 RADOSŁAW SZUBERT PREZES ZARZĄDU
2015-01-27 ROMUALD MAGDOŃ WICEPREZES ZARZĄDU

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2py04y

Podziel się opinią

Share
d2py04y
d2py04y