Trwa ładowanie...
d1yxf11

POLNA - Raport roczny R 2014

POLNA - Raport roczny R 2014

Share
d1yxf11
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 36 260 36 887 8 655 8 760
Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów 23 473 24 494 5 603 5 817
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 12 787 12 393 3 052 2 943
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 554 3 946 1 087 937
Zysk (strata) brutto 4 831 4 033 1 153 958
Zysk (strata) netto 3 892 3 109 929 738
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 156 6 522 1 231 1 549
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 059 -826 -253 -196
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 939 -42 -702 -10
Przepływy pieniężne netto, razem 1 158 5 654 276 1 343
Aktywa, razem 41 960 39 737 9 844 9 582
Aktywa trwałe 22 646 23 300 5 313 5 618
Aktywa obrotowe 19 314 16 437 4 531 3 964
Kapitał własny 33 671 32 648 7 900 7 872
Zobowiązania długoterminowe 3 461 3 352 812 809
Zobowiązania krótkoterminowe 4 828 3 737 1 132 901
Kapitał zakładowy 5 379 5 379 1 262 1 297
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 1 415 641 1 568 464 1 415 641 1 568 464
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 2,75 1,98 0,66 0,47
Liczba akcji zwykłych (w szt.) 1 415 641 1 415 641 1 415 641 1 415 641
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 23,78 23,06 5,58 5,56
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Opinia i raport.pdf Opinia i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego
Oświadczenie Zarządu o rzetelności sprawoz. finansow..pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu do badania spraw. fin..pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego
List do Akcjonariuszy.pdf Pismo Prezesa Zarządu
Sprawozdaniefinansoweza_2014 r..pdf Roczne sprawozdanie finansowe
SprawozdanieZarząduza_2014 r..pdf Sprawozdanie Zarządu - sprawozdanie z działalności emitenta

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1yxf11

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-20 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ZAKŁADY AUTOMATYKI POLNA SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POLNA | | Elektromaszynowy (ele) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 37-700 | | Przemyśl | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Obozowa | | 23 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 16 678 66 01 | | 16 - 678 37 10 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@polna.com.pl | | www.polna.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 795-020-07-05 | | 650009986 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | Firma Audytorska INTERFIN Sp. z o.o. ul. Radzikowskiego 27/03, 31-315 Kraków | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Andrzej Piszcz Prezes Zarządu
2015-03-20 Piotr Woś Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Bożena Polak Główny Księgowy - Prokurent

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1yxf11

Podziel się opinią

Share
d1yxf11
d1yxf11