Trwa ładowanie...
d48zu6r
espi

POLNORD - Nabycie obligacji Polnord SA przez spółkę zależną (33/2014)

POLNORD - Nabycie obligacji Polnord SA przez spółkę zależną (33/2014)
Share
d48zu6r
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2014
Data sporządzenia: 2014-06-24
Skrócona nazwa emitenta
POLNORD
Temat
Nabycie obligacji Polnord SA przez spółkę zależną
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
POLNORD SA (?Polnord?, ?Spółka?) informuje, iż w dniu 24.06.2014 r. spółka Surplus Sp. z o.o. Domitus Spółka jawna (spółka w 100% zależna od Polnord) nabyła na rynku wtórnym 300 szt. obligacji Polnord o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 3.000.000,- zł, których termin wykupu przypada na dzień 28.09.2015 r. (?Obligacje?). Łączna cena nabycia Obligacji, odpowiadająca wartości nominalnej powiększonej o odsetki, wyniosła 3.048.750,- zł. Podstawa prawna: Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
POLNORD SA („Polnord”, „Company”) informs that on 24 June 2014 Surplus Sp. z o.o. Domitus Spółka jawna (a subsidiary wholly owned by Polnord) acquired on the secondary market 300 bonds of Polnord of a total nominal value of PLN 3 million, the redemption date of which falls on 28 September 2015 („Bonds”). The total acquisition price of the Bonds, corresponding to the nominal value plus interest, amounted to PLN 3,048,750.00. Legal basis: Pursuant to § 5 section 1 item 6 of the Regulation of the Minister of Finance of 19 February 2009, regarding current and periodic information submitted by issuers of securities and the terms governing recognition of information required by the laws of a non-member state as equivalent information.
d48zu6r

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLNORD SA
(pełna nazwa emitenta)
POLNORD Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-310 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Śląska 35/37
(ulica) (numer)
058 628 89 50 058 628 89 60
(telefon) (fax)
polnord@polnord.pl polnord.pl
(e-mail) (www)
5830006767 000742457
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-06-24 Piotr Wesołowski Prezes Zarządu
2014-06-24 Tomasz Sznajder Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d48zu6r

Podziel się opinią

Share
d48zu6r
d48zu6r