Trwa ładowanie...
d3bibwk
d3bibwk
espi

POLNORD - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 25.10.2013 r. (51/2013)

POLNORD - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 25.10.2013 r. (51/2013)
Share
d3bibwk

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 51 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POLNORD | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 25.10.2013 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni ("Spółka"), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 402[1] i 402[2] Kodeksu spółek handlowych ("KSH") i § 19 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 25 października 2013 roku na godzinę 12.00 XXVIII Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("NWZ"), które odbędzie się w budynku w Gdyni, przy ul. Śląskiej 35/37, I p. ? sala konferencyjna. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i wybór Przewodniczącego obrad NWZ. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad NWZ i obowiązującego regulaminu obrad Walnych Zgromadzeń. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 7. Zamknięcie obrad NWZ. W załączeniu Spółka przedstawia treść
ogłoszenia o zwołaniu NWZ Spółki oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad. Podstawa prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 1, 2, 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | POLNORD_Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Spółki_25.10.2013.pdf | | | | | | | | | | |
| | POLNORD_Projekty uchwał NWZ Spółki_25.10.2013.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLNORD SA
(pełna nazwa emitenta)
POLNORD Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-310 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Śląska 35/37
(ulica) (numer)
058 628 89 50 058 628 89 60
(telefon) (fax)
polnord@polnord.pl polnord.pl
(e-mail) (www)
5830006767 000742457
(NIP) (REGON)
d3bibwk

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-26 Piotr Wesołowski Prezes Zarządu
2013-09-26 Tomasz Sznajder Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3bibwk

Podziel się opinią

Share
d3bibwk
d3bibwk