Trwa ładowanie...
d105ryw

POLSAT OFE miesięczna struktura aktywów

...

d105ryw
d105ryw

04.11. Warszawa (PAP) - POLSAT Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Miesięczna informacja o strukturze aktywów Otwartego Funduszu Emerytalnego POLSAT według stanu na 29 października 2010 r.

Lp Kategoria lokat Procentowa
część
wartości
aktywów
1.

Obligacje, bony i inne papiery wartościowe 58,38%
emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank
Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym
podmiotom

d105ryw

2.

Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, 0,09%
opiewające na świadczenia pieniężne,gwarantowane
lub poręczane przez Skarb Państwa albo NBP ,a
także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane
lub poręczane przez te podmioty

3.

Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w 0,91%
walucie polskiej

3a. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w 0,00%
walutach państw będących członkami OECD oraz
innych państw, z którymi Rzeczpospolita Polska
zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie
inwestycji nabywane wyłącznie w celu rozliczenia
bieżących zobowiązań funduszu

 1. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku 39,15% giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek
 2. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku 0,00% pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek
 3. Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych 0,00%
 4. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze 0,00% inwestycyjne zamknięte
 5. Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze 0,00% inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte
 6. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 0,30% emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
 7. Inne niż zdematerializowane obligacje i inne 0,00% dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa 10a. Obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie z 0,00% dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z 2002 r. Nr 216, poz. 1824 oraz z 2003 Nr 217, poz. 2124 )
 8. Zdematerializowane, zgodnie z przepisami ustawy z 0,00% dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu
 9. Inne niż zdematerializowane obligacje i inne 0,00% dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem
 10. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 0,15% emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 11 i 12 13a. Zdematerializowane, zgodnie z przepisami ustawy z 0,00% dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, obligacje i inne dłużnych papierach wartościowych, inne niż w pkt 9 i 11 13b. Listy zastawne 0,00% 13c. Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 0,00% lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium RP
 11. Inne lokaty, które może, w drodze rozporządzenia, 0,00% określić Rada Ministrów, w szczególności lokaty w prawach pochodnych
 12. Środki pieniężne 0,86%
 13. Należności 0,16%

kom abs

d105ryw
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d105ryw