Trwa ładowanie...
d8pdj1t

Projekcja NBP: Inflacja pozostanie wyraźnie poniżej 2,5% r/r min. do końca 2017

Warszawa, 09.03.2015 (ISBnews) -  Deflacja konsumencka wyniesie 0,5% r/r w tym roku, a w przyszłym roku inflacja wzrośnie do 0,9% r/r, co oznacza wartości niższe odpowiednio o 1,5 pkt proc. i 0,7 pkt proc. wobec projekcji Narodowego Banku Polskiego (NBP) z listopada ub.r., wynika z "Raportu o inflacji" NBP.  Według banku centralnego, inflacja pozostanie wyraźnie poniżej celu inflacyjnego wynoszącego 2,5% r/r w w całym okresie objętym projekcją, tj. do końca 2017 r.

Share
d8pdj1t

"Informacje, jakie napłynęły od projekcji listopadowej, wskazują na wyraźnie niższą, w całym horyzoncie, inflację CPI. W 2015 r. przyczyni się do tego zwłaszcza niższa prognozowana dynamika cen energii. Ma to związek z obserwowanym bardzo silnym spadkiem cen ropy naftowej na rynkach światowych, co wpłynęło na obniżenie krajowych cen paliw" - czytamy w raporcie.

NBP zwraca uwagę, że w grudniu ub. r. prezes URE zatwierdził nowe taryfy na sprzedaż i dystrybucję gazu ziemnego, zgodnie z którymi od 1 stycznia 2015 r. nie nastąpił zakładany w projekcji listopadowej wzrost cen.

Według centralnej ścieżki, ceny energii spadną o 3,0% w 2015 r., a następnie wzrosną o 1,1% w 2016 r. i o 1,7% w 2017 r. po spadku o 1,0% w 2014 r.

d8pdj1t

"Do korekty prognozy dynamiki cen konsumenta w 2015 r. przyczyniło się również obniżenie oczekiwanej ścieżki inflacji cen żywności. Przy zbliżonych do założeń z projekcji listopadowej prognozach cen surowców rolnych na rynkach światowych, obniżenie to wynika z silniejszego od poprzednich szacunków przekładania się bardzo wysokiej podaży surowców rolnych na krajowe ceny żywności" - czytamy dalej w raporcie.

Według centralnej ścieżki, ceny żywności spadną o 0,7% w 2015 r., a następnie wzrosną o 1,4% w 2016 r. i o 1,6% w 2017 r. po spadku o 0,9% w 2014 r.

W wyniku wyraźnego ograniczenia presji kosztowej, także prognoza inflacji bazowej kształtuje się poniżej ścieżki z projekcji listopadowej. Ma to związek z istotnie niższymi w bieżącej projekcji cenami dóbr importowanych (nie tylko surowców energetycznych), do czego przyczyniło się obniżenie prognoz inflacji w strefie euro i Wielkiej Brytanii.

"Rewizję prognozy inflacji bazowej w krótkim horyzoncie częściowo ogranicza nieco korzystniejsze kształtowanie się koniunktury, co odzwierciedlone jest w szybszym niż przyjęto w poprzedniej projekcji domykaniu się luki popytowej, stanowiącej miarę presji popytowej w gospodarce. W 2016 r. bezpośredni wpływ spadku cen surowców energetycznych na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych stopniowo wygasa - inflacja CPI pozostaje jednak poniżej oczekiwań z ostatniej projekcji" - podał również bank.

d8pdj1t

Według autorów raportu wpływają na to efekty drugiej rundy związane z przełożeniem się spadku cen surowców na ceny pozostałych dóbr i usług. W pierwszej kolejności można spodziewać się niższego wzrostu cen energii elektrycznej i gazu ziemnego dla gospodarstw domowych, które z opóźnieniem dostosowują się do korzystnych warunków podażowych.

"Ponadto, wyraźnie niższa w całym horyzoncie projekcji inflacja cen nośników energii wpływa na obniżenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw, w tym zwłaszcza z sektora transportowego, co z pewnym opóźnieniem przekłada się na ceny innych produktów. W połączeniu z niższą ścieżką płac, a w konsekwencji również jednostkowych kosztów pracy, oczekuje się zatem obniżenia inflacji bazowej w stosunku do rundy listopadowej również w 2016 r." - podsumowuje NBP.

Według centralnej ścieżki, inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniesie 0,4% w 2015 r., o 0,6% w 2016 r. i o 0,9% w 2017 r. wobec 0,6% w 2014 r.

Przedstawiona w raporcie projekcja inflacji i PKB z modelu NECMOD stanowiącą jedną z przesłanek, na podstawie których Rada Polityki Pieniężnej podejmuje decyzje o wysokości stóp procentowych NBP. Projekcja została przygotowana przy założeniu niezmienionych stóp procentowych z uwzględnieniem danych dostępnych do 17 lutego 2015 r., zaznaczył bank centralny.

(ISBnews)

d8pdj1t

Podziel się opinią

Share
d8pdj1t
d8pdj1t