Trwa ładowanie...
d1jy32m

Projekt noweli ustawy dot. rejestracji koni - do drugiego czytania (aktl.)

#
dochodzą nowe informacje nt. projektu
#

Share
d1jy32m

24.02. Warszawa (PAP/PAP Legislacja) - Sejmowa komisja rolnictwa skierowała rządowy projekt nowelizacji ustawy dotyczący rejestracji koni do drugiego czytania. Wdraża on do polskiego prawa unijne przepisy dotyczące metod rejestracji koni.

Podczas I czytania, które odbyło się na posiedzeniu komisji biuro legislacyjne wniosło poprawki o charakterze redakcyjnym.

Ustawa o zmianie ustawy "o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt" ma wprowadzić do krajowych przepisów tryb upoważnienie podmiotów do wydawania dokumentów identyfikujących konie tj. paszportów dla koni - powiedziała wiceminister Ewa Lech przedstawiając projekt.

d1jy32m

Projektowana nowela przewiduje m.in. czasowe zawieszenie lub cofnięcie uprawnień do wydawania dokumentów identyfikacyjnych dla koniowatych (koni) w przypadku naruszenia przepisów.

W projekcie nowelizacji zaproponowano, aby dokumenty identyfikacyjne dla koniowatych mogły wydawać podmioty wpisane do wykazu prowadzonego przez ministra rolnictwa. Wykaz będzie dostępny na stronie internetowej resortu. W przypadku naruszenia przepisów rozporządzenia unijnego przez instytucję wydającą dokumenty identyfikacyjne, główny lekarz weterynarii będzie mógł wnioskować do ministra rolnictwa o wykreślenie tego podmiotu z wykazu.

Nowe przepisy upraszczają procedurę wydawania dokumentów identyfikacyjnych dla koniowatych - wnioski o ich wydanie będzie można składać elektronicznie. Nie przewidziano natomiast możliwości składania przez internet wniosku o zarejestrowanie w rejestrze koniowatych dokumentu identyfikacyjnego, wydanego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie pozaunijnym.

Doprecyzowano tryb postępowania z dokumentami identyfikacyjnymi koni, które padły, zostały poddane ubojowi albo zostały zabite z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej. We wszystkich tych sytuacjach wprowadzono obowiązek dostarczenia zwłok zwierząt wraz z dokumentem identyfikacyjnym do rzeźni (w przypadku uboju) albo zakładu przetwórczego lub spalarni (w przypadku padnięcia lub zabicia zwierzęcia z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej). Informacje o śmierci koniowatego musi być przekazana w ciągu 7 dni.

d1jy32m

W projekcie ustawy przewidziano także wprowadzenie możliwości wymiany informacji między Polskim Związkiem Hodowców Koni (podmiotem prowadzącym centralną bazę danych) a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie padłych koniowatych, których właściciele wystąpili do ARiMR o dofinansowanie kosztów ich zbioru, transportu i unieszkodliwienia.

Projektowana ustawa dopuszcza możliwość udostępnienia informacji zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich do celów naukowych, statystycznych, hodowlanych lub na wniosek krajowych podmiotów upoważnionych do oceny wartości hodowlanej lub użytkowej zwierząt gospodarskich albo krajowych instytutów badawczych przez Agencję oraz podmiot prowadzący centralną bazę danych (PZHK).

Rozwiązania wprowadzone do ustawy będą korzystne dla konsumentów, bo przyczynią się przede wszystkim do uszczelnienia systemu identyfikacji i rejestracji koniowatych (koń, osioł, zebra), w tym do zwiększenia kontroli nad zwierzętami przeznaczonymi do uboju i konsumpcji przez ludzi - podkreśliła wiceminister.

Koszty związane z prowadzeniem, utrzymaniem i modernizacją centralnej bazy danych są dofinansowywane z budżetu państwa w formie dotacji celowej. Zadanie to jest realizowane przez Polski Związek Hodowców Koni. Resort rolnictwa proponuje utrzymanie dotychczasowych rozwiązań. Szacuje się, że wydatki na ten cel w 2016 r. wyniosą 141 tys. zł, a w latach 2016-2025 ponad 1,5 mln zł.

d1jy32m

Nowe przepisy zwiększą obowiązki Inspekcji Weterynaryjnej, jednak resort nie przewiduje wzrostu kosztów działalności służby weterynaryjnej.

Planuje się, że projektowana ustawa wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. Konieczne będzie również wydanie aktów wykonawczych do tej ustawy. Proponuje się, aby dotychczas obowiązujące akty wykonawcze, które będą musiały być uchylone w związku ze zmianą brzmienia upoważnienia ustawowego, obowiązywały do dnia wejścia w życie nowych aktów wykonawczych, niemniej jednak nie dłużej niż do 1 stycznia 2017 r.

Według autorów projektu, nowa regulacja nie przewiduje istotnych zmian instytucjonalnych i organizacyjnych, ma za zadanie jedynie usprawnić nadzór i kontrolę nad systemem identyfikacji i rejestracji koniowatych, dzięki m.in. wskazaniu organów właściwych do realizacji uprawnień nadanych przepisami unijnego rozporządzenia (2015/262), które obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.

d1jy32m

Podziel się opinią

Share
d1jy32m
d1jy32m