Trwa ładowanie...
d1r0wii

Przegląd prasy gospodarczej, wtorek, 10 kwietnia

...
Share
d1r0wii

10.04. Warszawa (PAP) - Poniżej przegląd tematów w prasie gospodarczej we wtorek, 10 kwietnia.

RZECZPOSPOLITA

Ćwierć miliarda złotych na wsparcie eksporterów. Rusza wreszcie program promocji polskich specjalności eksportowych. 15 wybranych sektorów gospodarki otrzyma dotacje na reklamowanie się za granicą Do wydania w ciągu trzech lat jest prawie 250 milionów złotych. (s.A1,B1)

d1r0wii

Argus Capital wchodzi do Polomarketu. Wła­ści­cie­le Po­lo­mar­ke­tu, jed­nej z więk­szych sie­ci skle­pów w Pol­sce, sprze­da­ją pa­kiet swo­ich udzia­łów - do­wie­dzia­ła się "Rzeczpospolita". (s.B1)

Przybywa łupkowych odwiertów. Do dzi­siaj wy­ko­na­no 18 otworów po­szu­ki­waw­czych, a 14 jest w trak­cie re­ali­za­cji. W tym ro­ku fir­my pla­nu­ją wy­kopanie jesz­cze 39 odwiertów Ro­sną szan­se na re­al­ne osza­co­wa­nie za­so­bów nie­kon­wen­cjo­nal­ne­go su­row­ca oraz uru­cho­mie­nie za trzy la­ta pierw­szej ko­pal­ni. (s.B2)

Kopalnie oddadzą państwu 0,5 mld zł z zysku. Jak nie dy­wi­den­da, to wypła­ta z zy­sku. Spół­ki wę­glo­we i tak nie za­cho­wa­ją ca­łe­go re­kor­do­we­go za­rob­ku z ubie­głe­go ro­ku Bę­dzie­my re­ko­men­do­wać zgod­nie z pro­spek­tem wy­pła­tę 30 proc. dy­wi­den­dy - mó­wi Ja­ro­sław Za­gó­row­ski, pre­zesJSW. By­ło­by to 630 mln zł, z cze­go 354 mln zł tra­fi­ły­by do ka­sy kon­tro­lu­ją­ce­go spół­kę Skar­bu Pań­stwa. To po­nad 5 zł na ak­cję. W przy­pad­ku Kom­pa­nii Wę­glo­wej i Ka­to­wic­kie­go Hol­din­gu Wę­glo­we­go, któ­re są jed­no­oso­bo­wy­mi spół­ka­mi Skar­bu Pań­stwa, dy­wi­den­dy nie bę­dzie. (s.B5)

Wpływy z abonamentu będą spadać, ale wolniej. W tym i przyszłym roku wpływy z publicznej daniny spadną znowu, ale w jednocyfrowym tempie - wynika z prognoz Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. (s.B6)

d1r0wii

Sfinks porządkuje biznes. Pla­ny eks­pan­sji za­gra­nicz­nej są ak­tu­al­ne. Ale do­pie­ro wte­dy, gdy spół­ka znów moc­no sta­nie na no­gach. W 2011 r. Sfinks otwo­rzył 15 pla­có­wek i to jest plan mi­ni­mum na ten rok. (s.B11)

Zapisy na Sygnity mogą być dłuższe. As­se­co Po­land wciąż nie do­sta­ło zgo­dy UOKiK na prze­ję­cie Sy­gni­ty. Dla­te­go mo­że przed­łu­żyć we­zwa­nie. (s.B13)

De­fi­cyt bu­dże­to­wy w 2012 r. bę­dzie zde­cy­do­wa­nie ni­ższy niż pla­no­wa­ne 35 mld zł - mó­wi wi­ce­mi­ni­ster fi­nan­sów Dominik Radziwiłł. (s.B16)

PARKIET

d1r0wii

Wiceprezes Śnieżki liczy, że marża netto w 2012 roku będzie na poziomie z 2010 roku, czyli około 8 proc. (s.4)

Pierwszy kwartał był najlepszy w historii Wieltonu pod względem wolumenu sprzedaży. Wynik netto jest lepszy niż przyjęty w budżecie, a to oznacza, że spółka na pewno zakończy I kwartał na plusie. (s.4)

Sfinks od dłuższego czasu ma ujemne kapitały własne, lecz zarząd nie widzi konieczności jej dokapitalizowania. Sygnalizuje, że emisja akcji byłaby możliwa, gdyby pojawiły się konkretne potrzeby. W ostatnich wynikach Sfinksa widać poprawę. Sylwester Cacek, prezes spółki, deklaruje, że jest to trwała tendencja. (s.5)

Nowy zarząd Gino Rossi chce się koncentrować przede wszystkim na zwiększaniu sprzedaży i poprawie efektywności działania. (s.s5)

d1r0wii

GAZETA WYBORCZA

Opór twórców, artystów, dziennikarzy przeciwko rządowym planom ograniczenia im przywilejów podatkowych przybiera na sile. Szykowaną podwyżkę podatków nazywają propagandą i dyskryminacją.(s.24)

Oferta wrogiego przejęcia Sygnity może zostać przedłużona, jeśli Asseco Poland nie zdąży uzyskać zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Na razie kurs na GPW pozostaje powyżej ceny wezwania. (s.25)

Krucjata Komisji Nadzoru Finansowego, by banki nie płaciły w tym roku dywidend, zakończyła się tylko częściowym sukcesem. Bankowcy oddadzą swoim akcjonariuszom jedną trzecią zeszłorocznych zysków. Posłuchają za to nadzoru i ograniczą nam kredyty - wynika z ankiety przeprowadzonej przez nadzór. (s.26)

d1r0wii

DZIENNIK GAZETA PRAWNA

Zwiększenie własnego wydobycia daje najwięcej możliwości obniżenia ceny, bo jest najtańsze. Połączenie go z konkurencją na polskim rynku gazowym da realne szanse na niższe ceny - mówi Mikołaj Budzanowski, minister skarbu państwa. (s.A6)

PULS BIZNESU

Z sektora publicznego wyparowało 23 mld zł. Rynek przetargów rozpoczął kilkuletnią dietę. Tłuste lata dla firm nadejdą dopiero w 2017 r.(s.1,6-7)

UPC zintegruje Aster w przyszłym roku. UPC odkłada start platformy Horizon i wejście w komórki na przyszły rok. Priorytetem jest integracja z Asterem. (s.9)

Zarząd Ciechu do wymiany. Na wniosek skarbu najbliższe walne dokona zmian we władzach Ciechu i upoważni radę do rozpisania konkursu. (s.11)(PAP)

seb/

d1r0wii

Podziel się opinią

Share
d1r0wii
d1r0wii