Trwa ładowanie...
d4c5el8
d4c5el8

PTE ALLIANZ POLSKA SA informuje

...
Share
d4c5el8

08.08. Warszawa (PAP) - PTE ALLIANZ POLSKA SA - komunikat

Działając na podstawie §12 pkt 1 i 2, w związku z § 18 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych (Dz. U. Nr 90, poz. 520), Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna informuje, że w dniach 3, 6 i 7 sierpnia 2012 roku Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny przekroczył limit inwestycyjny wskazany w par. 2 ust.1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne. Przekroczenie ograniczenia inwestycyjnego wystąpiło w związku z błędem pracownika, związanym z niewłaściwą interpretacją przepisów dotyczących udziału nabywanego pakietu akcji w emisjach, związanych z wątpliwościami jaka wartość może być bazową estymacji udziału. Informację o tym fakcie PTE Allianz Polska SA powziął w dniu 7.08.2012 r. i rozpoczął niezwłocznie próbę dostosowania działalności do wskazanych powyżej limitów.

Data wyceny: 03-08-2012 r.

d4c5el8

Opis ograniczenia Emitent Udział Dopuszczalny
lokaty limit
funduszu
w emisji
akcji
spółki
§2.1 W przypadku lokat aktywów BIOMED-LUBLIN 20,56% 20,00%
funduszu w akcje, prawa do WYTWÓRNIA
akcji, prawa poboru i kwity SUROWIC I
depozytowe, o których mowa w SZCZEPIONEK SA
art. 141 ust. 1 pkt 4-6 i 13c
ustawy, lokaty funduszu nie
mogą stanowić więcej niż 10%
jednej emisji, a gdy udział
papierów wartościowych spółki w
aktywach funduszu nie
przekracza 1%, lokaty funduszu
mogą stanowić nie więcej niż
20% jednej emisji akcji spółki.
Suma aktywów funduszu
ulokowanych w emisjach akcji
spółek , w których lokaty
funduszu stanowią więcej niż
10% jednej emisji akcji, nie
może stanowić więcej niż 5%
wartości aktywów tego funduszu.
W przypadku lokat aktywów
funduszu w kategoriach lokat, o
których mowa w art. 141 ust. 1
pkt 7 ustawy, lokaty funduszu
nie mogą stanowić więcej niż
35% jednej emisji.
2. Jeżeli pomiędzy papierami
wartościowymi różnych emisji,
ale tego samego emitenta, nie
występują żadne różnice w
zakresie uprawnień
przysługujących ich
posiadaczom, ograniczenie, o
którym mowa w ust. 1, stosuje
się łącznie do wszystkich
emisji.

Data wyceny: 06-08-2012 r.

Opis ograniczenia Emitent Udział Dopuszczalny
lokaty limit
funduszu w
emisji
akcji
spółki
§2.1 W przypadku lokat aktywów BIOMED-LUBLIN 20,56% 20,00%
funduszu w akcje, prawa do WYTWÓRNIA
akcji, prawa poboru i kwity SUROWIC I
depozytowe, o których mowa w SZCZEPIONEK SA
art. 141 ust. 1 pkt 4-6 i 13c
ustawy, lokaty funduszu nie
mogą stanowić więcej niż 10%
jednej emisji, a gdy udział
papierów wartościowych spółki w
aktywach funduszu nie
przekracza 1%, lokaty funduszu
mogą stanowić nie więcej niż
20% jednej emisji akcji spółki.
Suma aktywów funduszu
ulokowanych w emisjach akcji
spółek , w których lokaty
funduszu stanowią więcej niż
10% jednej emisji akcji, nie
może stanowić więcej niż 5%
wartości aktywów tego funduszu.
W przypadku lokat aktywów
funduszu w kategoriach lokat, o
których mowa w art. 141 ust. 1
pkt 7 ustawy, lokaty funduszu
nie mogą stanowić więcej niż
35% jednej emisji.
2. Jeżeli pomiędzy papierami
wartościowymi różnych emisji,
ale tego samego emitenta, nie
występują żadne różnice w
zakresie uprawnień
przysługujących ich
posiadaczom, ograniczenie, o
którym mowa w ust. 1, stosuje
się łącznie do wszystkich
emisji.

Data wyceny: 07-08-2012 r.

d4c5el8

Opis ograniczenia Emitent Udział Dopuszczalny
lokaty limit
funduszu w
emisji
akcji
spółki
§2.1 W przypadku lokat aktywów BIOMED-LUBLIN 20,56% 20,00%
funduszu w akcje, prawa do WYTWÓRNIA
akcji, prawa poboru i kwity SUROWIC I
depozytowe, o których mowa w SZCZEPIONEK SA
art. 141 ust. 1 pkt 4-6 i 13c
ustawy, lokaty funduszu nie
mogą stanowić więcej niż 10%
jednej emisji, a gdy udział
papierów wartościowych spółki w
aktywach funduszu nie
przekracza 1%, lokaty funduszu
mogą stanowić nie więcej niż
20% jednej emisji akcji spółki.
Suma aktywów funduszu
ulokowanych w emisjach akcji
spółek , w których lokaty
funduszu stanowią więcej niż
10% jednej emisji akcji, nie
może stanowić więcej niż 5%
wartości aktywów tego funduszu.
W przypadku lokat aktywów
funduszu w kategoriach lokat, o
których mowa w art. 141 ust. 1
pkt 7 ustawy, lokaty funduszu
nie mogą stanowić więcej niż
35% jednej emisji.
2. Jeżeli pomiędzy papierami
wartościowymi różnych emisji,
ale tego samego emitenta, nie
występują żadne różnice w
zakresie uprawnień
przysługujących ich
posiadaczom, ograniczenie, o
którym mowa w ust. 1, stosuje
się łącznie do wszystkich
emisji.

Ponadto działając na podstawie §12 pkt. 2a, w związku z § 18 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych (Dz. U. Nr 90, poz. 520), Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 8 sierpnia 2012 roku Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny dostosował działalność inwestycyjną do limitów wskazanych w par. 2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne. Dostosowanie działalności nastąpiło w związku z pojawieniem się Raportu bieżącego nr 5/2012 spółki BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA, informującego o tym, iż dniu 7.08.2012 r. Zarząd Spółki uchwałą dokonał zamiany akcji uprzywilejowanych serii B na akcje na okaziciela w liczbie 5 012 853 sztuk. Bazując na powyższej informacji udział stanu posiadania Allianz Polska OFE w emisjach na okaziciela spadł do poziomu 12,97 %.

kom amp/

d4c5el8

Podziel się opinią

Share
d4c5el8
d4c5el8