Trwa ładowanie...
d3bwpwp
d3bwpwp
espi

PTI S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych (8/2015)

PTI S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych (8/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d3bwpwp

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-13 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PTI S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd POWSZECHNEGO TOWARZYSTWA INWESTYCYJNEGO S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, że Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie §9 ust. 6 lit. e) Statutu Spółki, dokonała na podstawie Uchwały nr 6/03/2015 z dnia 13 marca 2015 roku wyboru spółki ECA Seredyński i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Krakowie, adres: 31-523 Kraków, ul. Moniuszki 50; wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 3115, jako podmiotu uprawnionego do przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 30.06.2015 roku tj. za I półrocze roku obrotowego 2015 oraz badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku tj. za rok obrotowy 2015. Rada Nadzorcza upoważniła Zarząd POWSZECHNEGO TOWARZYSTWA INWESTYCYJNEGO S.A. do podpisania umowy z wybranym podmiotem na warunkach zawartych w ofercie złożonej przez ten podmiot. Spółka korzystała
w przeszłości z usług ECA Seredyński i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Krakowie. Podmiot dokonał przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2012, 2013 oraz 2014. Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Umowa zostanie zawarta na czas wykonania przedmiotu umowy. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 19) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PTI S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-842 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Dąbrowskiego 49/13
(ulica) (numer)
61 853 42 74 61 853 45 05
(telefon) (fax)
www.ptisa.pl
(e-mail) (www)
781-16-49-198 639666537
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-13 Kamil Jankowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3bwpwp

Podziel się opinią

Share
d3bwpwp
d3bwpwp