Trwa ładowanie...
dki4r2m
espi

PUŁAWY - Rozszerzenie na wniosek Akcjonariusza porządku obrad ZWZ Zakładów Azotowych "Puławy" SA ...

PUŁAWY - Rozszerzenie na wniosek Akcjonariusza porządku obrad ZWZ Zakładów Azotowych "Puławy" SA zwołanego na 18 grudnia 2012 r. (51/2012)

Share
dki4r2m

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 51 | / | 2012 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PUŁAWY | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rozszerzenie na wniosek Akcjonariusza porządku obrad ZWZ Zakładów Azotowych "Puławy" SA zwołanego na 18 grudnia 2012 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. ("Spółka") informuje, że w związku z żądaniem uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18 grudnia 2012 roku o punkt "Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki" zgłoszonym na podstawie art. 401 §1 k.s.h przez akcjonariusza ? Zakłady Azotowe w Tarnowie ? Mościcach S.A.", postanawia dokonać zmian porządku obrad w/w Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłoszonego raportem bieżącym nr 49/2012 oraz na stronie internetowej Spółki dnia 21 listopada 2012r. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18 grudnia 2012 roku rozszerzony o pkt 15 uwzględniający wniosek Akcjonariusza przedstawia się następująco: 1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3.Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5.Przedstawienie sprawozdań i ocen Rady Nadzorczej. 6.Rozpatrzenie i
podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.07.2011 r. do dnia 30.06.2012 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.07.2011 r. do dnia 30.06.2012 r.. 7.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. za okres od dnia 01.07.2011 r. do dnia 30.06.2012 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. za okres od dnia 01.07.2011 r. do dnia 30.06.2012 r.. 8.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.07.2011 r. do 30.06.2012 r.. 9.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.07.2011 r. do 30.06.2012 r.. 10.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za okres od dnia 01.07.2011 r. do dnia
30.06.2012 r. i niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych, ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty. 11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawiązanie innej spółki i objęcie w niej udziałów. 12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w innej spółce. 13.Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Prezesowi Zarządu nagrody rocznej. 14.Przedstawienie przez Radę Nadzorczą informacji o wynikach postępowania kwalifikacyjnego na członków Zarządu Spółki oraz o wyniku wyborów przedstawiciela załogi do Zarządu Spółki. 15.Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 16.Zamknięcie obrad. W załączeniu przedstawiony został projekt uchwały zgłoszony przez Akcjonariusza do pkt "Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki". | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Projekt uchwaly.pdf | Projekt uchwały przedstawiony przez Akcjonariusza do pkt "Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki" | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dki4r2m

| | | ZAKŁADY AZOTOWE "PUŁAWY" SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PUŁAWY | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 24-110 | | Puławy | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | A. Tysiąclecia Państwa Polskiego | | 13 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 081 565 30 00 | | 081 565 28 56 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | zapulawy@azoty.pulawy.pl | | www.zapulawy.pl, www.zapulawy.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 716-000-18-22 | | 430528900 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-30 Wojciech Kozak Członek Zarządu
2012-11-30 Zenon Pokojski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dki4r2m

Podziel się opinią

Share
dki4r2m
dki4r2m