Trwa ładowanie...
d120666
d120666
espi

PZ CORMAY S.A. - Zmiana stanu posiadania w związku z rejestracją przez Sąd podwyższenia kapitału ...

PZ CORMAY S.A. - Zmiana stanu posiadania w związku z rejestracją przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego (39/2011)
Share
d120666

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 39 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PZ CORMAY S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana stanu posiadania w związku z rejestracją przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie art. 160 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz.1538) oraz art. 70 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009, Nr 185, poz. 1439) Zarząd PZ CORMAY S.A. (Spółka) z siedzibą w Łomiankach informuje, że w dniu 23 listopada 2011 r. do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza CORMAY AG w wykonaniu obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 69 ustawy o ofercie publicznej, w którym CORMAY AG informuje, iż w związku z rejestracją przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki i objęciem przez CORMAY AG 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H w podwyższonym kapitale zakładowym, zmianie uległ jego stan posiadania. Zgodnie z wyżej opisanym zawiadomieniem, CORMAY AG informuje, iż: Przed
w/w zdarzeniem CORMAY AG posiadał bezpośrednio 5.622.161 akcji, stanowiących 19,48% w kapitale zakładowym, z których przysługuje 5.622.161, głosów, co stanowi 19,48% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz dodatkowo, poprzez TT Management Sp. z o .o., którego 100% udziałów posiada CORMAY AG, posiadał 109.000 akcji, stanowiących 0,38% kapitału zakładowego, z których przysługuje 109.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 0,38% ogólnej liczby głosów. Łącznie CORMAY AG miał prawo do 19,86 % głosów na walnym zgromadzeniu Po w/w zdarzeniu CORMAY AG, w związku z objęciem przez CORMAY AG 1.500.000 akcji w podwyższonym kapitale zakładowym (o złożeniu oferty Spółka informowała w raporcie 30/2011), posiada bezpośrednio i pośrednio przez TT Management Sp. z. o. o. 7.231.161 akcji, stanowiących 23,66% w kapitale zakładowym, z których przysługuje prawo do 7.231.161 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 23,66% ogólnej liczby głosów. CORMAY AG jest podmiotem powiązanym z Emitentem, ponieważ Tomasz Tuora
Prezes Zarządu PZ CORMAY S.A. posiada 680 akcji CORMAY AG, stanowiących 97,14 kapitału zakładowego CORMAY AG. Dnia 23 listopada 2011 r. do siedziby Spółki wpłynęło również zawiadomienie od akcjonariusza Pana Tomasza Tuora w wykonaniu obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 69 ustawy o ofercie publicznej, informujące, iż w wyniku wyżej opisanego zdarzenia zmianie uległ jego stan posiadani, jako że CORMAY AG jest podmiotem przez niego kontrolowanym. Przed w/w zdarzeniem Tomasz Tuora wraz z podmiotami zależnymi (CORMAY AG i TT Manangement Sp. z o. o.) posiadał 6.335.661 akcji stanowiących 21,95% w kapitale zakładowym Spółki, z których przysługiwało 6.335.661 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 21,95% ogólnej liczby głosów. Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w Sądzie Rejestrowym, Tomasz Tuora wraz z podmiotami zależnymi posiada 7.835.661 akcji, stanowiących 25,64% w kapitale zakładowym Spółki, z których przysługuje 7.835.661 głosów na Wlanym Zgromadzeniu, co stanowi 25,64% ogólnej
liczby głosów. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PZ CORMAY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PZ CORMAY S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-092 Łomianki
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wiosenna 22
(ulica) (numer)
(22) 751 79 10 (22) 751 79 11
(telefon) (fax)
office@cormay.pl www.cormay.pl
(e-mail) (www)
1181872269 140777556
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-23 Tomasz Tuora Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d120666

Podziel się opinią

Share
d120666
d120666