Trwa ładowanie...
d3foyzc

PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD - Informacja o ustaleniu ceny emisyjnej certyfikatów inw ...

PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD - Informacja o ustaleniu ceny emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych serii D PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akord oraz o liczbie oferowanych certyfikatów inwestycyjnych serii D PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akord (30/2015)

Share
d3foyzc

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | WIADOMOŚĆ | | |
| | | | |
| | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna działając w imieniu funduszu PZU FIZ Akord („Fundusz”), na podstawie art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r., o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1382) informuje o ustaleniu ostatecznej ceny emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych serii D Funduszu oraz o liczbie oferowanych certyfikatów inwestycyjnych serii D Funduszu. Cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych serii D Funduszu: Cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych serii D Funduszu wynosi 98,72 zł (słownie: dziewięćdziesiąt osiem złotych i siedemdziesiąt dwa grosze) i jest równa wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny Funduszu ustalonej na dzień wyceny, tj.: na 3 września 2015 r., to jest na dzień wyceny przypadający na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne serii D Funduszu. Zapisy na certyfikaty inwestycyjne serii D
Funduszu będą przyjmowane w dniach od 10 września 2015 r. do dnia 28 września 2015 r. włącznie. Liczba oferowanych certyfikatów inwestycyjnych serii D Funduszu: Zgodnie z prospektem emisyjnym certyfikatów inwestycyjnych serii A, B, C, D, E, F, G, H i I Funduszu, przedmiotem zapisów na certyfikaty inwestycyjne serii B będzie nie mniej niż 100.000 (słownie: sto tysięcy) oraz nie więcej niż 5.000.000 (słownie: pięć milionów) certyfikatów inwestycyjnych serii D Funduszu. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji certyfikatów inwestycyjnych serii D będzie nie mniejsza niż iloczyn 100.000 (słownie: sto tysięcy) certyfikatów inwestycyjnych serii D oraz ceny emisyjnej certyfikatów serii D oraz nie większa niż iloczyn 5.000.000 (słownie: pięć milionów) certyfikatów inwestycyjnych serii D i ceny emisyjnej certyfikatów serii D. | | |
| | | | |
| | | | |
| | Plik | Opis | |
| | | | |
| | | | |

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

FALSE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr 30 / 2015
(numer kolejny raportu / rok)
Data przekazania: 2015-09-04
Nazwa podmiotu: PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD
Temat raportu: Informacja o ustaleniu ceny emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych serii D PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akord oraz o liczbie oferowanych certyfikatów inwestycyjnych serii D PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akord
Podstawa prawna § 42 ust. 1 pkt 37 oie - inne zdarzenia, przewidziane statutem funduszu

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-04 Małgorzata Król Koordynator ds. Raportowania UE

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d3foyzc

Podziel się opinią

Share
d3foyzc
d3foyzc