Trwa ładowanie...
d2k96kt
d2k96kt

PZU OFE miesięczna struktura aktywów

...
Share
d2k96kt

03.02. Warszawa (PAP) - PZU Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

OFE PZU "ZŁOTA JESIEŃ" AL.Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa

Data wyceny 31/01/2011

d2k96kt

Kategoria lokaty Udział w
wartości
aktywów
1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane 54.61%
przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także w
pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom
2. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w 3.35%
walucie polskiej
3. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku 36.13%
giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku
giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje
zamienne na akcje tych spółek
4. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku 1.11%
pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi akcje spółek niebędacych
przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także
notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub
zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku
regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz
obligacje zamienne na akcje tych spółek
5. Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych 0.13%
6. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze 0.58%
inwestycyjne zamknięte
7. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 2.88%
emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery
wartościowe, o których mowa w pkt 11 i 12 Ustawy z dnia
28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu
funduszy emerytalnych
8. Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa 1.16%
Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia
27.10.1994 o autostradach płatnych oraz o Krajowym
Funduszu Drogowym
9. Środki pieniężne 0.03%
10. Należności 0.01%

kom abs

d2k96kt

Podziel się opinią

Share
d2k96kt
d2k96kt