Trwa ładowanie...
dp5olwk

PZU OFEmiesięczna struktura aktywów - korekta

...
Share
dp5olwk

05.07. Warszawa (PAP) - PZU Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

OFE PZU "ZŁOTA JESIEŃ" AL.Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa

MIESIĘCZNA STRUKTURA AKTYWÓW

dp5olwk

Data wyceny 30/06/2010

Kategoria lokaty Udział w wartości aktywów 1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe 59.64% emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także w pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom 2. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, 1.40% w walucie polskiej 3. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku 31.96% giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 4. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku 0.89% pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędacych przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 5. Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych 0.14% 6. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez 0.57% fundusze
inwestycyjne zamknięte 7. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 3.73% emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 11 i 12 Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych 8. Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa 1.38% Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27.10.1994 o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym 9. Środki pieniężne 0.06% 10. Należności 0.23%

kom abs

dp5olwk

Podziel się opinią

Share
dp5olwk
dp5olwk