Trwa ładowanie...
d326ajm

QUANTUM SOFTWARE SA - Raport roczny R 2014

QUANTUM SOFTWARE SA - Raport roczny R 2014

Share
d326ajm
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 11 380 15 889 2 716 3 773
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -330 -44 -79 -10
Zyst (strata) brutto -1 426 -2 284 -340 -542
Zysk (strata) netto -1 405 -1 769 -335 -420
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 978 1 213 472 288
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 486 -1 553 -1 310 -369
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -81 -1 129 -19 -268
Przepływy pieniężne netto, razem -3 589 - 1 469 -857 -349
Aktywa, razem 11 231 15 133 2 635 3 649
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 810 3 283 190 792
Zobowiązania dlugoterminowe - 1 152 - 278
Zobowiązania krótkoterminowe 810 2 131 190 514
Kapitał własny 10 421 11 850 2 445 2 857
Kapitał zakładowy 740 740 174 178
Liczba akcji (w szt.) 1 480 757 1 480 757 1 480 757 1 480 757
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 1 480 757 1 480 757 1 480 757 1 480 757
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,95 -1,19 -0,23 -0,28
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,95 -1,19 -0,23 -0,28
Wartośc księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 7,04 8,00 1,65 1,93
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 7,04 8,00 1,65 1,93
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - - - -
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
List Prezesa Zarządu - Quantum software S.A.2014.pdf List Prezesa Zarządu
2014 (Jednostka) Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2014 r.doc.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Quantum software S.A.
2014 (Jednostka) Sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A 2014.pdf Sprawozdanie finansowe Quantum software S.A.
opinia biegłego rewidenta do. sprawozdania finansowego QS S.A..pdf Opinia i Raport Biegłego Rewidenta

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d326ajm

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | | | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Quantum Software SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | QUANTUM SOFTWARE SA | | Informatyka (inf) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 30-633 | | Kraków | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Walerego Sławka | | 3A | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 012 6469800 | | 012 6469802 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@quantum-software.com | | www.quantum-software.com | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 6771753870 | | 351243328 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Tomasz Hatala Prezes Zarządu
2015-03-20 Bogusław Ożóg Wiceprezes Zarządu
2015-03-20 Marek Jędra Wiceprezes Zarządu
2015-03-20 Tomasz Mnich Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Monika Kuś Główna Księgowa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d326ajm

Podziel się opinią

Share
d326ajm
d326ajm