Trwa ładowanie...
d24q4th
d24q4th
espi

QUMAK S.A. - Zawarcie umowy znaczącej (48/2013)

QUMAK S.A. - Zawarcie umowy znaczącej (48/2013)
Share
d24q4th

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 48 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | QUMAK S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy znaczącej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Qumak S.A. informuje, że w dniu 25 września 2013 r. do Spółki wpłynął obustronnie podpisany egzemplarz Umowy datowanej na 20 września 2013 r., zawartej pomiędzy konsorcjum Qumak S.A. i Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. a Portem Lotniczym "Rzeszów-Jasionka" Sp. z o.o. Przedmiotem niniejszej Umowy jest przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia nawigacyjnego w Porcie Lotniczym Rzeszów-Jasionka ? budowa świateł osi centralnej i strefy przyziemienia drogi startowej. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Za wykonanie przedmiotu Umowy przewidziano wynagrodzenie w kwocie 10.794.078,91 zł netto. Termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy określono na 15 maja 2014 r. W odniesieniu do kar, Umowa przewiduje zapłatę kar umownych, m.in.: - za niedotrzymanie terminu realizacji Umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, za
każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wykonania prac - za niedotrzymanie terminu usunięcia wad w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad w ustalonym terminie. - w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania na ogólnych zasadach kodeksu cywilnego, niezależnie od naliczonych kar umownych. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. Umowa spełnia kryterium umowy znaczącej z uwagi na fakt, iż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Qumak S.A. RMF GPW §5 ust.1 pkt.3 | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

QUMAK Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
QUMAK S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-305 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jerozolimskie 136
(ulica) (numer)
022 5190800 022 5190833
(telefon) (fax)
qumak@qumak.pl www.qumak.pl
(e-mail) (www)
5240107036 012877260
(NIP) (REGON)
d24q4th

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-26 Aleksander Plata Wiceprezes Zarządu Aleksander Plata
2013-09-26 Jacek Suchenek Członek Zarządu Jacek Suchenek

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d24q4th

Podziel się opinią

Share
d24q4th
d24q4th