Trwa ładowanie...
d1l86ej
d1l86ej
espi

QUMAK-SEKOM S.A. - Zawarcie umowy znaczącej (11/2012)

QUMAK-SEKOM S.A. - Zawarcie umowy znaczącej (11/2012)
Share
d1l86ej

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-03-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | QUMAK-SEKOM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy znaczącej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Qumak-Sekom SA informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynął do Spółki egzemplarz obustronnie podpisanej Umowy zawartej pomiędzy Qumak-Sekom SA a Skarbem Państwa ? Komendantem Głównym Policji, datowanej na 9 marca 2012 r. Przedmiotem wyżej wspomnianej Umowy jest zaprojektowanie, dostawa, konfiguracja oraz wdrożenie infrastruktury teleinformatycznej centrum zapasowego dla wybranych systemów teleinformatycznych. Za wykonanie przedmiotu Umowy ustalono wynagrodzenie w kwocie 12.983.739,84 zł netto. Ze względu na przedłużające się procedury udzielenia zamówienia publicznego, równocześnie z Umową został zawarty Aneks nr 1, który określił termin realizacji przedmiotu Umowy na 8 tygodni od daty zawarcia Umowy. Umowa przewiduje naliczenie następujących kar umownych: - 10% wartości brutto Umowy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy; - 0,15% wartości brutto Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy; - 0,15 % wartości brutto Umowy w przypadku przekroczenia
czasu usunięcia awarii, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu awarii; - 0,15 % wartości umowy brutto za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Niezależnie od kar umownych stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. Umowa spełnia kryterium umowy znaczącej z uwagi na fakt, iż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Qumak-Sekom SA Podstawa prawna: RMF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, § 5 ust. 1. pkt 3 RMF | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

QUMAK-SEKOM Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
QUMAK-SEKOM S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
Warszawa 00-807
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jerozolimskie 94
(ulica) (numer)
022 5190800 022 5190833
(telefon) (fax)
qumak@qumak.pl www.qumak.pl
(e-mail) (www)
5240107036 012877260
(NIP) (REGON)
d1l86ej

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-12 Paweł Jaguś Prezes Zarządu Paweł Jaguś
2012-03-12 Aleksander Plata Wiceprezes Zarządu Aleksander Plata

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1l86ej

Podziel się opinią

Share
d1l86ej
d1l86ej