Trwa ładowanie...
d3on0nc

QUMAK-SEKOM S.A. - Zawarcie umowy znaczącej (16/2012)

QUMAK-SEKOM S.A. - Zawarcie umowy znaczącej (16/2012)

Share
d3on0nc

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-04-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | QUMAK-SEKOM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy znaczącej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Qumak-Sekom SA informuje, że w dniu dzisiejszym doszło do zawarcia Umowy pomiędzy Qumak-Sekom SA a Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Przedmiotem wyżej wspomnianej Umowy jest kompleksowe zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie systemu teleinformatycznego, dostawa sprzętu, jego instalacja oraz konfiguracja w ramach rozbudowy infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach - II etap budowy Campusu Uczelnianego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Inwestycja obejmie dziesięć obiektów, dla których powstanie jeden spójny system teleinformatyczny. Dodatkowo wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług gwarancyjnych i serwisowych w okresie 48 miesięcy. Realizacja projektu następuje w oparciu o środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość przedmiotu Umowy w całym okresie jej obowiązywania wynosi 26.484.518,67 zł brutto. Termin wykonania prac ustalono na 30 września 2013 r. Umowa przewiduje naliczenie
następujących kar umownych, m. in.: - w przypadku opóźnienia w przedstawieniu Projektu do odbioru w terminie wynikającym z harmonogramu - w wysokości 500 zł brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, - w przypadku opóźnienia w przedstawieniu Etapu do odbioru w terminie wynikającym z Umowy - w wysokości 1.000 zł brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, - w przypadku niedotrzymania terminu odbioru końcowego - 10 % wynagrodzenia umownego. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy przewiduje się karę umowną w wysokości 100 % wartości Umowy. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po jego stronie w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, oraz zwrotu poniesionych wydatków. Niezależnie od kar umownych stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardów rynkowych
stosowanych w umowach tego typu. Umowa spełnia kryterium umowy znaczącej z uwagi na fakt, iż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Qumak-Sekom SA. Podstawa prawna: RMF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, § 5 ust. 1. pkt 3 RMF | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3on0nc

| | | QUMAK-SEKOM Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | QUMAK-SEKOM S.A. | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | Warszawa | | 00-807 | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Jerozolimskie | | 94 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 5190800 | | 022 5190833 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | qumak@qumak.pl | | www.qumak.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5240107036 | | 012877260 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-04-02 Jan Goliński Wiceprezes Zarządu Jan Goliński
2012-04-02 Aleksander Plata Wiceprezes Zarządu Aleksander Plata

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3on0nc

Podziel się opinią

Share
d3on0nc
d3on0nc