Trwa ładowanie...
d3jqk6c
espi

QUMAK-SEKOM S.A. - Zawarcie umowy znaczącej (27/2011)

QUMAK-SEKOM S.A. - Zawarcie umowy znaczącej (27/2011)
Share
d3jqk6c

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 27 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-06-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | QUMAK-SEKOM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy znaczącej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Qumak-Sekom SA informuje, że w dniu 15 czerwca 2011 r. doszło do podpisania umowy pomiędzy Qumak-Sekom SA a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Przedmiotem Umowy jest m. in. dostawa dwóch serwerów wraz z oprogramowaniem systemowym, dwóch macierzy dyskowych oraz przygotowanie nowej platformy sprzętowej i przeprowadzenie procesu migracji na nową infrastrukturę w ramach projektu zapewnienia docelowej infrastruktury techniczno-systemowej dla SAP wraz z licencjami. Za wykonanie przedmiotu Umowy ustalono wynagrodzenie brutto w kwocie 13.527.540,00 zł. Realizacja przedmiotu Umowy odbędzie się w ciągu 4 tygodni od daty jej podpisania. W odniesieniu do kar Umowa przewiduje iż Zamawiającemu przysługiwać będzie między innymi prawo do naliczania kar za niedotrzymanie terminów realizacji przedmiotu Umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, przy czym w przypadku opóźnienia przekraczającego 20 dni Zamawiający może odstąpić od Umowy, co skutkuje naliczeniem kary umownej w
wysokości 20% wynagrodzenia (odstąpienie od umowy z winy wykonawcy). Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego zastrzeżone kary umowne do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. Umowa spełnia kryterium umowy znaczącej z uwagi na fakt, iż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Qumak-Sekom SA. Podstawa prawna: RMF GPW §5 ust.1 pkt.3 | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

QUMAK-SEKOM Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
QUMAK-SEKOM S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
Warszawa 00-807
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jerozolimskie 94
(ulica) (numer)
022 5190800 022 5190833
(telefon) (fax)
qumak@qumak.pl www.qumak.pl
(e-mail) (www)
524-01-07-036 012877260
(NIP) (REGON)
d3jqk6c

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-06-15 Paweł Jaguś Prezes Zarządu Paweł Jaguś
2011-06-15 Aleksander Plata Wiceprezes Zarządu Aleksander Plata

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3jqk6c

Podziel się opinią

Share
d3jqk6c
d3jqk6c