Trwa ładowanie...
d3m1rcw
d3m1rcw
espi

RADPOL S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2011)

RADPOL S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2011)
Share
d3m1rcw
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2011 2010 2011 2010
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 132 193 112 394 31 930 27 793
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 22 701 16 633 5 483 4 113
Zysk (strata) brutto 19 113 15 983 4 617 3 952
Zysk (strata) netto 15 205 13 427 3 673 3 320
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 11 437 18 248 2 762 4 512
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (19 583) (22 186) (4 730) (5 486)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 11 363 3 983 2 745 985
Przepływy pieniężne netto, razem 3 217 45 777 11
Aktywa razem 165 959 143 580 37 574 36 255
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 71 374 59 416 16 160 15 003
Zobowiązania długoterminowe i rezerwy 18 268 23 159 4 136 5 848
Zobowiązania krótkoterminowe 53 106 36 257 12 024 9 155
Kapitał własny 94 585 84 165 21 415 21 252
Kapitał zakładowy 772 772 175 195
Liczba akcji 24 658 272 24 756 526 24 658 272 24 756 526
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,62 0,54 0,15 0,13
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 3,84 3,40 0,87 0,86
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
GK RADPOL - pismo prezesa zarządu.pdf Pismo Prezesa Zarządu RADPOL S.A.
GK RADPOL S.A.- skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2011.12.31.pdf Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Skonsolidowane Roczne sprawozdanie Grupy Kapitałowej za 2011 rok.pdf Sprawozdanie Zarządu RADPOL S.A. na temat działalności Grupy Kapitałowej
GK oświadczenie Zarządu.pdf Oświadczenie Zarządu RADPOL S.A.
GK Raport biegłego rewidenta.pdf Opinia oraz raport Biegłego Rewidenta

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2011
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2012-03-12
RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
RADPOL S.A. Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
77-300 Człuchów
(kod pocztowy) (miejscowość)
Batorego 14
(ulica) (numer)
059 83 42 271 059 83 42 551
(telefon) (fax)
radpol.com.pl
(e-mail) (www)
8430000202 770807479
(NIP) (REGON)
ECA Seredyński i Partnerzy Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania pod nr 3115
(podmiot uprawniony do badania)
d3m1rcw

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-12 Andrzej Sielski Prezes Zarządu
2012-03-12 Adam Dombrowski Wiceprezes Zarządu
2012-03-12 Andrzej Pożarowszczyk Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-12 Dorota Kania Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3m1rcw

Podziel się opinią

Share
d3m1rcw
d3m1rcw