Trwa ładowanie...
d1ras5r
espi

RAFAKO - Zawarcie znaczącej umowy przez podmiot zależny od RAFAKO S.A. (16/2014)

RAFAKO - Zawarcie znaczącej umowy przez podmiot zależny od RAFAKO S.A. (16/2014)
Share
d1ras5r

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | RAFAKO | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy przez podmiot zależny od RAFAKO S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu ("Spółka" lub "RAFAKO") niniejszym informuje, że w dniu 15.04.2014 r. spółka E003B7 Sp. z o.o. (podmiot w 100% zależny od RAFAKO) zawarła z konsorcjum, w skład którego wchodzą Siemens Aktiengesellschaft z siedzibą w Monachium oraz Siemens sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej łącznie "Wykonawcy"), warunkową umowę na wytworzenie, dostawę oraz montaż wyspy turbinowej (dalej "Umowa") na potrzeby realizowanego przez Spółkę projektu na "Budowę nowych mocy w technologiach węglowych w Tauron Wytwarzanie S.A. ("Zamawiający") ? Budowa bloku energetycznego o mocy 800 - 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III ? Elektrownia II" ("Projekt Jaworzno"). Umowa została zawarta na następujących warunkach: 1. Przedmiotem umowy jest wytworzenie, dostawa oraz montaż przez Wykonawców wyspy turbinowej na potrzeby Projektu Jaworzno oraz świadczenie przez nich usług i dostaw części związanych z uruchomieniem oraz funkcjonowaniem wyspy turbinowej w ramach Projektu
Jaworzno. 2. Łączne wynagrodzenie Wykonawców za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi 208,350,000 EUR. 3. Wykonawcy zobowiązani są do dostarczenia gwarancji należytego wykonania Umowy w kwocie 20% należnego im wynagrodzenia oraz gwarancji powykonawczej w kwocie 3% należnego im wynagrodzenia w formie gwarancji bankowych. 4. Umowa stanowi, że RAFAKO uprawnione jest do naliczania kar umownych w przypadkach nienależytego wykonywania Umowy przez Wykonawców do łącznej kwoty nie większej niż 25% wynagrodzenia należnego Wykonawcom. Wejście w życie Umowy uzależnione jest od spełnienia się następujących warunków zawieszających: 1. Zawarcia głównej umowy dotyczącej projektu Jaworzno pomiędzy Zamawiającym a konsorcjum realizującym Projekt Jaworzno; 2. Zawarcia pomiędzy Zamawiającym, RAFAKO, spółką zależną oraz Wykonawcami umowy, w której strony określą sposób rozliczania i dokonywania płatności wynagrodzenia Wykonawców przez Zamawiającego oraz ustalenie zasad odpowiedzialności stron umowy głównej za zapłatę wynagrodzenia
należnego Wykonawcom; oraz 3. Wystawienia gwarancji należytego wykonania Umowy przez Wykonawców. Umowa jest jednym z kluczowych elementów niezbędnych do zawarcia głównej umowy z Zamawiającym dotyczącej Projektu Jaworzno. Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, że wynagrodzenie Wykonawców przekracza 10% wartości przychodów za sprzedaży Grupy Kapitałowej RAFAKO za ostatnie cztery kwartały. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAFAKO SA
(pełna nazwa emitenta)
RAFAKO Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
47-400 Racibórz
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Łąkowa 33
(ulica) (numer)
032 415 48 62 032 415 34 27
(telefon) (fax)
info@rafako.com.pl www.rafako.com.pl
(e-mail) (www)
6390001788 270217865
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-15 Paweł Mortas Prezes Zarządu
2014-04-15 Edward Kasprzak Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ras5r

Podziel się opinią

Share
d1ras5r
d1ras5r