Trwa ładowanie...
d1px5ds

RAFAMET - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

RAFAMET - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

Share
d1px5ds
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 91 740 99 072 21 899 23 527
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 912 3 468 695 824
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 233 1 679 294 399
Zysk (strata) netto 900 1 657 215 393
Zysk (strata) netto przypadajaca akcjonariuszom jednostki dominujacej 900 1 657 215 393
Całkowity dochód 598 1 767 143 420
Całkowity dochód przypadajacy akcjonariuszom jednostki dominujacej 598 1 767 143 420
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 20 128 -8 4 805 -2
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -11 276 582 -2 692 138
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -7 612 -1 519 -1 817 -361
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
Przepływy pieniężne netto razem 1 240 -945 295 -224
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO) 0,21 0,38 0,05 0,09
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR) 0,21 0,38 0,05 0,09
31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013
Aktywa razem 174 242 176 354 40 880 42 524
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 83 735 85 747 19 646 20 676
Zobowiązania długoterminowe 36 773 21 897 8 628 5 280
Zobowiązania krótkoterminowe 46 962 63 850 11 018 15 396
Kapitał własny 90 507 90 607 21 233 21 848
Kapitał zakładowy 43 187 43 187 10 132 10 414
Kapitał z przeliczenia -50 -15 -12 -4
Liczba akcji (w szt.) 4 318 701 4 318 701 4 318 701 4 318 701
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 4 318 701 4 318 701 4 318 701 4 318 701
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) 20,96 20,98 4,92 5,06
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 20,96 20,98 4,92 5,06
wypłacona dywidenda na 1 akcję ( w zł/EUR) z zysku za rok poprzedni 0,15 0,30 0,04 0,07

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
List do Akcjonariuszy GK RAFAMET 2014.pdf
SSF RAFAMET 2014.pdf
oświadczenia Grupy Kapitał Rafamet 2014.pdf
Raport Fabryka Obrabiarek Rafamet konsolid 2014.pdf
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK za 2014.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1px5ds

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-20 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RAFAMET | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 47-420 | | Kuźnia Raciborska | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Staszica 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (0-36) 419 11 11 | | (0-36) 419 11 11 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | rafamet.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 639-000-15-64 | | 271577318 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | BDO Sp z o.o. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 E. Longin Wons Prezes Zarządu E. Longin Wons
2015-03-20 M. Michalik Wiceprezes Zarządu M. Michalik

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Urszula Niedźwiedź Główny Księgowy - Prokurent Urszula Niedźwiedź

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1px5ds

Podziel się opinią

Share
d1px5ds
d1px5ds