Trwa ładowanie...
doetr0m
doetr0m
espi

RAINBOW TOURS S.A. - Powołanie osób nadzorujących ? członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kade...

RAINBOW TOURS S.A. - Powołanie osób nadzorujących ? członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji (21/2013)
Share
doetr0m

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 21 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | RAINBOW TOURS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie osób nadzorujących ? członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w Łodzi ("Spółka"), działając na podstawie postanowień § 5 ust. 1 pkt 22) Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych, informuje niniejszym, że w związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej Spółki, wskutek upływu wspólnej, trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, Walne Zgromadzenie postanowiło, co następuje: (1) na mocy postanowień Uchwały Nr 18 ZWZ Spółki z dnia 11 czerwca 2013 roku (treść wszystkich uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, wraz z informacją o wynikach głosowania została przekazana do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego ESPI Nr 19/2013 z dnia 12 czerwca 2013 roku) ? Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 20 ust. 8 Statutu Spółki postanowiło określić liczbę osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej Spółki kolejnej (czwartej) kadencji na pięć osób; (2) na mocy postanowień Uchwał ZWZ Spółki z dnia 11 czerwca 2013 roku o numerach od Nr 19 do Nr 23 ? Walne Zgromadzenie Spółki,
działając na podstawie § 20 ust. 1, ust. 2 oraz § 27 ust. 2 lit. g) Statutu Spółki, w związku z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawiało powołać - począwszy od dnia 11 czerwca 2013 roku - do składu Rady Nadzorczej Spółki kolejnej (czwartej), wspólnej, trzyletniej kadencji następujące osoby: (-) Pana Grzegorza Kubicę, (-) Pana Pawła Niewiadomskiego, (-) Pana Pawła Pietrasa, (-) Panią Joannę Stępień-Andrzejewską, (-) Pana Pawła Walczaka. Wszystkie wyżej wskazane osoby wchodziły w skład Rady Nadzorczej Spółki, ubiegłej (trzeciej), wspólnej kadencji. Zgodnie z postanowieniami § 4 Regulaminu Rady Nadzorczej, powierzenie funkcji w Radzie Nadzorczej dokonywane jest odrębną decyzją Rady Nadzorczej. Informacje w zakresie wymaganym przez postanowienia § 28 pkt 4) Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych, tj. informacje o posiadanym przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej tych
osób zostały podane uprzednio w drodze stosownych raportów bieżących oraz są dostępne na stronie internetowej relacji inwestorskich Spółki, pod adresem: http://ir.rainbowtours.pl. Informacje w zakresie wymaganym przez postanowienia § 28 pkt 5) Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych, tj. informacje o innej działalności wykonywanej przez ponownie powołanych członków Rady Nadzorczej Spółki poza przedsiębiorstwem Spółki, z oceną czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki konkurencyjna oraz informacje o uczestnictwie w konkurencyjnych spółkach (osobach prawnych) zostały podane w uprzednio publikowanych raportach bieżących. Żadna z osób powołanych ponownie do składu Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji, zgodnie z uprzednio złożonymi oświadczeniami, nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
RAINBOW TOURS S.A. Hotele i restauracje
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
90-361 łódź
(kod pocztowy) (miejscowość)
Piotrkowska 270 270
(ulica) (numer)
+ 48 42 680 38 20 + 48 42 680 38 89
(telefon) (fax)
sekretariat@rainbowtours.pl www.rainbowtours.pl
(e-mail) (www)
725 ? 18 ? 68 ? 136 473190014
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-12 Tomasz Czapla Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

doetr0m

Podziel się opinią

Share
doetr0m
doetr0m