Trwa ładowanie...
d34u0v6

RANK PROGRESS S.A. - Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego (57/2012)

RANK PROGRESS S.A. - Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego (57/2012)

Share
d34u0v6

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 57 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | RANK PROGRESS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 12 grudnia 2012 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, XI Wydział Gospodarczy KRS o zarejestrowaniu w dniu 11 grudnia 2012 r. podwyższenia kapitału Spółki o kwotę 3.850 PLN (słownie: trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych). Podwyższenie kapitału nastąpiło w wyniku objęcia przez osoby uprawnione, w ramach Programu Motywacyjnego, 38.500 akcji serii D o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda. Po rejestracji kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.718.355 PLN (słownie: trzy miliony siedemset osiemnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na: 1) 16.250.960 (słownie: szesnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) akcji imiennych serii A. Akcje serii A są uprzywilejowane co do głosu (na jedną akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu). 2) 16.250.960 (słownie: szesnaście milionów dwieście
pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B, uprawniających do takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. 3) 4.643.130 (słownie: cztery miliony sześćset czterdzieści trzy tysiące sto trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C, uprawniających do takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. 4) 38.500 (słownie: trzydzieści osiem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D, uprawniających do takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi po rejestracji: 53.434.510 głosów. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d34u0v6

| | | RANK PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | RANK PROGRESS S.A. | | Developerska (dev) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 59-220 | | Legnica | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Złotoryjska | | 63 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (76) 746 77 71 | | (76) 746 77 70 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@rankprogress.pl | | www.rankprogress.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 691-19-97-774 | | 390576060 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-13 Jan Mroczka Prezes Zarządu Jan Mroczka

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d34u0v6

Podziel się opinią

Share
d34u0v6
d34u0v6