Trwa ładowanie...
d337wws
espi

REDAN - Emisja obligacji (30/2011)

REDAN - Emisja obligacji (30/2011)

Share
d337wws

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 30 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | REDAN | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Redan SA informuje, iż w dniu 19 grudnia 2011 roku w ramach przyjętego w tym samym dniu pięcioletniego Programu Emisji Obligacji Redan SA, Zarząd podjął uchwałę o emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 20.000.000 PLN (dwadzieścia milionów złotych) ("Obligacje"). Obligacje emitowane są w ramach emisji niepublicznej w złotych polskich, jako papiery wartościowe niezabezpieczone, zdematerializowane oraz kuponowe. W pierwszej kolejności emitowane są Obligacje serii A ("Seria A") i serii B ("Seria B") o łącznej wartości do 20.000.000 PLN. Cel emisji: pozyskanie zewnętrznego finansowania na potrzeby rozwoju i bieżącej działalności. W ramach Serii A emitowanych jest do 100.000 obligacji o łącznej wartości do 10.000.000 PLN z terminem wykupu przypadającym na 12 miesięcy po dniu przydziału Obligacji. W ramach Serii B emitowanych jest do 100.000 obligacji o łącznej wartości do 10.000.000 PLN z terminem wykupu przypadającym na 24 miesiące po dniu przydziału Obligacji, Jeżeli termin wykupu przypadać
będzie w dzień nie będący Dniem Roboczym, świadczenie pieniężne z tytułu wykupu Obligacji spełnione będzie w najbliższym Dniu Roboczym po tym dniu Obligacje zostaną zaoferowane do objęcia po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej wynoszącej 100 PLN. Oprocentowanie Obligacji zostało określone jako stawka WIBOR 6M powiększona o marżę, której wysokość zostanie ustalona przez Zarząd REDAN S.A. na podstawie rezultatów procesu budowy księgi popytu. Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji w dniu wykupu powiększonej o należne odsetki. Płatności z tytułu Obligacji będą dokonywane Obligatariuszom, którym będą przysługiwać Obligacje w dniu ustalenia praw z Obligacji. Na podstawie jednostkowego sprawozdania finansowego za III kwartały 2011 roku, opublikowanego w Raporcie za III kwartał w dniu 8 listopada 2011 roku, wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta na dzień 30 września 2011 roku wynosiła: 32.931 tys. PLN. Perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta
do czasu całkowitego wykupu Obligacji są w opinii Zarządu bezpieczne z punktu widzenia ich terminowego regulowania oraz ciągłości prowadzenia przez Emitenta działalności podstawowej. Przez okres trwania programu Obligacji Emitent utrzymywać będzie swoje zobowiązania na stabilnym poziomie, przy czym w trakcie tego okresu ich wartość będzie ulegać zmianom proporcjonalnie do planowanego rozwoju sieci sklepów Grupy Kapitałowej Redan, a co za tym idzie koniecznością poniesienia nakładów inwestycyjnych na nowe lokalizacje oraz wzrostem wydatków na zakup towarów. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 11 w zw. z § 17 Rozp. MF o obowiązkach informacyjnych 2009 | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d337wws

| | | REDAN SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | REDAN | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 94-250 | | ŁódĽ | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Żniwna | | 10/14 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 042 617-71-21 617 71 23 | | 042 612-17 70 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | redan@redan.com.pl | | www.redan.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 725-10-17-332 | | 471127885 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-19 Bogusz Kruszyński Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d337wws

Podziel się opinią

Share
d337wws
d337wws