Trwa ładowanie...
d1542mb

RESBUD - Częściowe zamknięcie emisji akcji serii B (48/2012)

RESBUD - Częściowe zamknięcie emisji akcji serii B (48/2012)

Share
d1542mb

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 48 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | RESBUD | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Częściowe zamknięcie emisji akcji serii B | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd RESBUD S.A. z siedzibą w Rzeszowie niniejszym informuje, że dniu 08.11.2012r. częściowo zakończona została emisja akcji serii B, w ramach której Emitent zawarł trzy umowy objęcia akcji serii B obejmujące łącznie 1.633.000 (jeden milion sześćset trzydzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,72 zł (jeden złoty 72/100) i wartości emisyjnej 5,00 zł (pięć złotych 00/100) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 2.808.760 zł (dwa miliony osiemset osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych 00/100) i emisyjnej 8.165.000 zł. (osiem milionów sto sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100). Akcje zostały pokryte wkładem pieniężnym. Zarząd Emitenta wyjaśnia, że akcje zwykłe na okaziciela serii B zostały wyemitowane w ramach kapitału docelowego na podstawie uchwały 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20.04.2012 r. w sprawie: "Emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki" opublikowanej raportem bieżącym nr 19/2012 z dnia 20.04.2012r. Akcje serii B obejmowane były w ramach subskrypcji prywatnej, której przeprowadzenie nie wymagało sporządzenia prospektu emisyjnego. Akcje serii B będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zarząd Emitenta zgodnie z treścią § 33 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych (?) z dnia 19 lutego 2009r. informuje, co następuje: 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: data rozpoczęcia subskrypcji - 08 listopada 2012r. data zakończenia subskrypcji - 08 listopada 2012r. 2. Data przydziału akcji: Emitent informuje, iż emisja akcji serii B została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej. W związku z powyższym w ramach powyższej oferty prywatnej nie doszło do przydziału akcji w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych. Emitent informuje, że faktyczne wydanie akcji ich
nabywcom w dniu publikacji niniejszego raportu jeszcze nie nastąpiło. 3. Liczba akcji objętych subskrypcją: 1.633.000 akcji serii B. 4.Przy emisji akcji serii B nie miała miejsce redukcja. 5. Liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji. W ramach subskrypcji złożono zapisy na 1.633.000 akcji serii B. 6. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: W ramach subskrypcji objęto 1.633.000 akcji serii B. Emisja akcji serii B została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której nie przeprowadza się przydziału akcji w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych. 7. Cena emisyjna po jakiej były obejmowane akcje: 5,00 zł. 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje w ramach subskrypcji w poszczególnych transzach: W ramach częściowej emisji akcji serii B złożono 3 zapisy. Zapisy zostały złożone przez 3 osoby prawne. 9. Liczby osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: Częściowa emisja
akcji serii B została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w ramach której nie przeprowadza się przydziału akcji w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych. Akcje serii B zostały zaoferowane i objęte przez 3 podmioty. 10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej akcji (tj. ceną emisyjną lub sprzedaży po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Emitent nie zawarł umowy o submisję akcji serii B. 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn akcji stanowiących przedmiot subskrypcji i ceny emisyjnej jednej akcji): Wartość przeprowadzonej częściowej emisji akcji serii B to 8.165.000 zł (osiem milionów sto sześćdziesiąt pięć tysięcy 00/100). 12. Łączna wysokość kosztów zaksięgowanych, które zostały zaliczone do kosztów emisji do dnia sporządzenia niniejszej informacji wynosi: 20 199,00 zł (dwadzieścia tysięcy sto
dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) z czego: a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty ? 0,00 zł, b) koszty wynagrodzenia subemitentów 0,00 zł, c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa ? 0,00 zł, d) koszty promocji oferty ? 0,00 zł, e) pozostałe koszty emisji (opłaty ewidencyjne, skarbowe, notarialne) wyniosły 20 199,00 zł, 13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję serii B objętą subskrypcją: Średni koszt przeprowadzenia emisji akcji serii B przypadający na jedną akcję serii B objętą subskrypcją wynosi 0,01 zł (zero złotych 01/100). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1542mb

| | | RESBUD SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | RESBUD | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 35-206 | | Rzeszów | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Gen. L. Okulickiego | | 18 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 0-17 8622448 | | 0-17 8623 995 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | resbud@resbud.pl | | www.resbud.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 813-02-67-303 | | 690294174 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-28 Anna Sobol Prezes Zarządu
2012-11-28 Anna Kajkowska Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1542mb

Podziel się opinią

Share
d1542mb
d1542mb