Trwa ładowanie...
d4c5el8
d4c5el8
espi

RESBUD - Zmiana animatora emitenta. (6/2012)

RESBUD - Zmiana animatora emitenta. (6/2012)
Share
d4c5el8

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-03-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | RESBUD | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana animatora emitenta. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd RESBUD S.A. informuje, że w dniu 23 marca 2012 r. otrzymał podpisaną przez drugą stronę umowę z dnia 16 lutego 2012 r. o pełnienie funkcji Animatora Emitenta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Umowa) zawartą pomiędzy Spółką RESBUD S.A. a Domem Maklerskim IDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (Animator). Animator Spółki zobowiązuje się do pełnienia dla akcji zwykłych na okaziciela oraz praw do akcji emitowanych przez Spółkę, funkcji Animatora emitenta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zgodnie z Regulaminem Giełdy i wydanymi na jego podstawie uchwałami organów Giełdy oraz ustalonymi zwyczajami giełdowymi, w celu podtrzymywania płynności wyżej wymienionych papierów wartościowych. Umowa została zawarta na czas nieokreślony i wchodzi w życie z dniem podpisania pod warunkiem, że Zarząd Giełdy nie wyrazi sprzeciwu w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia mu odpisu Umowy. Strony przewidziały prawo do rozwiązania Umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Jednocześnie Zarząd RESBUD S.A. informuje, że dnia 12 stycznia 2012 roku Spółka złożyła wypowiedzenie umowy o pełnienie funkcji Animatora Emitenta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Giełda) zawartej z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną Oddziałem - Domem Maklerskim PKO Banku Polskiego w Warszawie. Zgodnie z treścią złożonego wypowiedzenia termin rozwiązania przedmiotowej umowy nastąpi z dniem 31 marca 2012 roku. Wartość opisanych powyżej umów nie spełnia kryterium umowy znaczącej, niemniej jednak powyższa informacja może być istotna z punktu widzenia możliwości dokonania przez akcjonariuszy właściwej oceny okoliczności związanych z obrotem na akcjach Emitenta ze względu na fakt, iż działania Animatora mogą mieć wpływ na płynność i wolumen obrotu akcjami Emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RESBUD SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
RESBUD Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
35-206 Rzeszów
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Gen. L. Okulickiego 18
(ulica) (numer)
0-17 8622448 0-17 8623 995
(telefon) (fax)
resbud@resbud.pl www.resbud.pl
(e-mail) (www)
813-02-67-303 690294174
(NIP) (REGON)
d4c5el8

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-23 Anna Sobol Dyrektor ds. Ekonomicznych / Członek Zarządu
2012-03-23 Urszula Jajuga Główny Księgowy / Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4c5el8

Podziel się opinią

Share
d4c5el8
d4c5el8