Trwa ładowanie...
d16r5f6
d16r5f6
espi

ROBINSON EUROPE S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dz...

ROBINSON EUROPE S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 10 kwietnia 2013 r. (2/2013)
Share
d16r5f6

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ROBINSON EUROPE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 10 kwietnia 2013 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Robinson Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 10 kwietnia 2013 r. na godz. 12.00. Zgromadzenie odbędzie się w Bielsku-Białej, przy ul. Cieszyńskiej 8 (Kancelaria Notarialna) Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy. 8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym. 9. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie
zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy, opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w poprzednim roku obrotowym. 10. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki ROBINSON EUROPE S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym. 11. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym. 12. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy. 13. Podjęcie Uchwały w przedmiocie zmiany treści uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 listopada 2012r. 14. Wolne wnioski i dyskusja. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał wraz z załącznikami. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | ROBINSON130314ogloszenie o walnym.pdf | Ogłoszenie o walnym. | | | | | | | | | |
| | ROBINSON130314projektyuchwałZWZA.pdf | Projekt uchwał. | | | | | | | | | |
| | ROBINSON130314formularz glosowania.pdf | Formularz do głosowania. | | | | | | | | | |
| | ROBINSON130314pelnomocnicwo-walne-OF.pdf | Pełnomocnictwo - osoba fizyczna. | | | | | | | | | |
| | ROBINSON130314pelnomocnicwo-walne-OP.pdf | Pełnomocnictwo - osoba prawna. | | | | | | | | | |
| | ROBINSON130314ogólna liczba akcji.pdf | Ogólna liczba akcji. | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ROBINSON EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ROBINSON EUROPE S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
43-382 Bielsko-Biała
(kod pocztowy) (miejscowość)
Lajkonika 34
(ulica) (numer)
33 816 05 74 33 810 08 33
(telefon) (fax)
rn@robinson.pl robinson.pl
(e-mail) (www)
547-004-60-25 002429322
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-14 Paweł Busz Członek Zarządu Paweł Busz

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d16r5f6

Podziel się opinią

Share
d16r5f6
d16r5f6