Trwa ładowanie...
d3bcb70
d3bcb70
espi

ROPCZYCE - Projekty uchwał na ZWZA (9/2015)

ROPCZYCE - Projekty uchwał na ZWZA (9/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d3bcb70

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-13 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ROPCZYCE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na ZWZA | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Magnezytowych ?ROPCZYCE? S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 10 kwietnia 2015 roku w siedzibie Spółki w Ropczycach o godzinie 9:00. UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad. § 1 Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad przedstawiony w brzmieniu ustalonym przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402? Kodeksu spółek handlowych, a mianowicie: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2014
rok. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2014 rok. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyniku oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za 2014 rok. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w 2014 roku. 10. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014. 11. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku. 12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 13. Podjęcie uchwały w zakresie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przeznaczenia środków zgromadzonych na pozostałym kapitale rezerwowym Spółki. 15. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany statutu Spółki w tym zakresie. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. 17.
Zamknięcie obrad. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach w roku 2014. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe
Spółki za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., na które składa się: a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 402 309 519,45 zł / słownie: czterysta dwa miliony trzysta dziewięć tysięcy pięćset dziewiętnaście złotych czterdzieści pięć groszy/, b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., który wykazuje zysk netto w kwocie 11 994 071,13 zł / słownie: jedenaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt jeden złotych trzynaście groszy/, c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., które wykazuje całkowity dochód w kwocie 12 044 095,04 zł /słownie: dwanaście milionów czterdzieści cztery tysiące dziewięćdziesiąt pięć złotych cztery grosze/, d/ sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31.12.2014r. w kwocie 229 942 599,32 zł / słownie: dwieście dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćset
czterdzieści dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści dwa grosze/, e/ sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 544 684,04 zł / słownie: pięćset czterdzieści cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt cztery złote cztery grosze, f) informacja dodatkowa. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2014. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., na które składa się: a/ skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 395 172 483,14 zł /słownie: trzysta
dziewięćdziesiąt pięć milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt trzy złote czternaście groszy/, b/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014 r., który wykazuje zysk netto w kwocie 10 097 372,36 zł /słownie: dziesięć milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa złote trzydzieści sześć groszy /, c/ skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., które wykazuje całkowity dochód w kwocie 10 147 396,27 zł /słownie: dziesięć milionów sto czterdzieści siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych dwadzieścia siedem groszy/, d/ sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31.12.2014 r. w kwocie 217 365 740,08 zł / słownie: dwieście siedemnaście milionów trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści złotych osiem groszy /, e/ skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014
r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 334 097,64 zł / słownie: trzysta trzydzieści cztery tysiące dziewięćdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt cztery grosze/, f/ informacja dodatkowa. UCHWAŁA Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i 2 w związku z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 r. i sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok 2014. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2014. Działając na podstawie art. 395 § 2
pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie postanawia o podziale zysku netto w kwocie 11 994 071,13 zł / słownie: jedenaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt jeden złotych trzynaście groszy/, w następujący sposób: a) kwotę 3 435 625,50 zł / trzy miliony czterysta trzydzieści pięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć zł 50/100 / przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy za 2014 rok; b) kwotę 8 558 445,63 zł / słownie: osiem milionów pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści pięć złotych 63/100 / przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. § 2 1. Prawo do dywidendy przysługuje osobom będącym akcjonariuszom spółki w dniu 30 kwietnia 2015 roku. 2. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 20 maja 2015 roku. 3. Wartość dywidendy na jedną akcję ( 1 sztukę ) wynosi 0,75 (słownie : siedemdziesiąt pięć groszy). § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 7 Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach: - Panu Józefowi Siwiec - za okres działalności od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach: - Panu Marianowi Darłak - za okres działalności od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach: - Pan Robertowi Duszkiewiczowi - za okres działalności od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych
"ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe ?ROPCZYCE? Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach, - Pani Małgorzacie Wypychowskiej - za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2014r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie udziela
absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe ?ROPCZYCE? Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach, - Panu Romanowi Wenc - za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe ?ROPCZYCE? Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach, - Panu Oleksandrowi Pylypenko - za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 10 kwietnia
2015 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe ?ROPCZYCE? Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach, - Panu Grzegorzowi Ubysz - za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe
?ROPCZYCE? Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach, - Panu Lesławowi Wojtas- za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej. Działając na podstawie art.17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy: § 1 Odwołuje ze składu Rady Nadzorczej??????????. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej. Działając na podstawie art. 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy: § 1 Powołuje do składu Rady Nadzorczej??????????. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 10 kwietnia 2015 r. w
sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. Działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2 pkt 6 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, oznaczonej nr ewidencyjnym nr 227 (dwieście dwadzieścia siedem) której właścicielem jest Skarb Państwa, położonej w miejscowości Gliwice województwa śląskiego, obręb: Nowe Gliwice, objętej księgą wieczystą KW Nr GL1G/00018750/8 dla działek nr 227 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gliwicach. Cena zbycia nieruchomości nie może być niższa od kwoty 51 373 zł tj. wartości rynkowej nieruchomości określonej przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego ujętej w księgach rachunkowych Spółki. § 2 W związku z postanowieniami § 1 niniejszej uchwały, Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do podjęcia i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z przedmiotową transakcją zbycia nieruchomości. § 3 Uchwała
wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany przeznaczenia środków zgromadzonych na pozostałym kapitale rezerwowym Spółki. Działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje: § 1 Przeznaczyć całość środków zgromadzonych na pozostałym kapitale rezerwowym Spółki w kwocie 7 092 zł (siedem tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote) na kapitał zapasowy Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmian Statutu w tym zakresie. Działając na podstawie art. 455 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 10 statutu Spółki Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 1/ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje
umorzenia 25 146 (dwadzieścia pięć tysięcy sto czterdzieści sześć ) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej po 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, tj. akcji o łącznej wartości nominalnej 62 865 zł (sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć złotych) 2/ W związku z powyższym dokonuje się obniżenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 11 514 950 zł (jedenaście milionów pięćset czternaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych) do kwoty 11 452 085 zł (jedenaście milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt pięć złotych) tj. o kwotę 62 865 zł (sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć złotych) 3/ Ujemna różnica pomiędzy wartością nominalną akcji własnych a ceną ich nabycia w kwocie 743 087,84 zł (siedemset czterdzieści trzy tysiące osiemdziesiąt siedem złotych 84 grosze) zostanie ujęta jako zmniejszenie kapitału zapasowego Spółki. 4/ W związku z umorzeniem akcji i obniżeniem kapitału zakładowego art. 9 ust. 9.1 Statutu Spółki w
dotychczasowym brzmieniu: 9.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 11.514.950 zł (jedenaście milionów pięćset czternaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 1.368.660 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach A 0000001 do nr A 1368660, o wartości nominalnej 2,50 (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda i 2.737.320 (dwa miliony siedemset trzydzieści siedem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach B 0000001 do nr B 2737320, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda oraz 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach C 0000001 do nr C 500000, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda. Otrzymuje brzmienie: 9.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 11 452 085 zł (jedenaście milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na 1 343 514 (jeden milion trzysta czterdzieści trzy
pięćset czternaście ) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach A 0000001 do nr A 1343514, o wartości nominalnej 2,50 (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda i 2.737.320 (dwa miliony siedemset trzydzieści siedem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach B 0000001 do nr B 2737320, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda oraz 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach C 0000001 do nr C 500000, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia a skutki prawne wywołuje z chwilą zarejestrowania przez właściwy Sąd Rejonowy Wydział Krajowego Rejestru Sądowego. UCHWAŁA Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany statutu. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 10 ust. 2 Statutu Spółki uchwala się, następujące zmiany Statutu Spółki: § 1
1. Dotychczasowy Artykuł 2 Statutu Spółki w brzmieniu: Siedzibą Spółki są Ropczyce. Otrzymuje brzmienie: Siedzibą Spółki jest Warszawa. 2. Dotychczasowy Artykuł 7 Statutu Spółki w brzmieniu: ?Przedmiotem działalności Spółki jest: Produkcja wyrobów ogniotrwałych ? 23.20.Z., Wytwarzanie energii elektrycznej ? 35.11.Z, Przesyłanie energii elektrycznej ? 35.12.Z, Dystrybucja energii elektrycznej ? 35.13.Z, Handel energią elektryczną ? 35.13.Z, Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych ? 35.30.Z, Odzysk surowców z materiałów segregowanych ? 38.32.Z, Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane ? 42.99.Z, działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju- 46.19.Z., transport drogowy towarów? 49.41.Z, Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów - 52.10.B, Działalność usługowa wspomagającą transport lądowy - 52.21.Z, Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej
niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych ? PKD 64.99.Z., Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek ? PKD 68.10.Z., Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi ? PKD 68.20.Z., Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie ? PKD 68.32.Z., Działalność rachunkowo- księgowa; doradztwo podatkowe ? PKD 69.20. Z., Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania? PKD 70.22.Z., Działalność w zakresie inżynierii i związanie z nią doradztwo techniczne ? 71.12.Z., Pozostałe badania i analizy techniczne ? 71.20.B., Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych ? 72.19.Z., Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania ? 74.10. Z., Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana ? 74.90.Z., Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej nie sklasyfikowane ? PKD 77.39.Z., Pozostała
działalność związana z udostępnieniem pracowników- PKD 78.30.Z.? Otrzymuje brzmienie: Przeważającym przedmiotem działalności Spółki jest: Produkcja wyrobów ogniotrwałych ? 23.20.Z., Pozostałe przedmioty działalności Spółki to: Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych ?72.19.Z., Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania ? 74.10. Z., Pozostałe badania i analizy techniczne- 71.20.B., Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana ? 74.90.Z., Wytwarzanie energii elektrycznej ? 35.11.Z., Przesyłanie energii elektrycznej ? 35.12.Z., Dystrybucja energii elektrycznej ? 35.13.Z., Handel energią elektryczną ? 35.13.Z., Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych ? 35.30.Z., Odzysk surowców z materiałów segregowanych ? 38.32.Z., Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane ? 42.99.Z., działalność
agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju ? 46.19.Z., transport drogowy towarów ? 49.41.Z., Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów ? 52.10.B., Działalność usługowa wspomagającą transport lądowy ? 52.21.Z., Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych ? PKD 64.99.Z., Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek ? PKD 68.10.Z., Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi ? PKD 68.20.Z., Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie ? PKD 68.32.Z., Działalność rachunkowo- księgowa; doradztwo podatkowe ? PKD 69.20. Z., Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania ? PKD 70.22.Z., Działalność w zakresie inżynierii i związanie z nią doradztwo techniczne ? 71.12.Z., Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej nie sklasyfikowane ? PKD 77.39.Z., Pozostała działalność związana z udostępnieniem
pracowników ? PKD 78.30.Z.? 3. Dotychczasowy Artykuł 26 Statutu Spółki w brzmieniu: Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie lub w miejscu siedziby Spółki. Otrzymuje brzmienie: Walne Zgromadzenia odbywają się w miejscu siedziby Spółki lub w Ropczycach. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia a skutki prawne wywołuje z chwilą zarejestrowania przez właściwy Sąd Rejonowy Wydział Krajowego Rejestru Sądowego. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA
(pełna nazwa emitenta)
ROPCZYCE Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
39-100 Ropczyce
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Przemysłowa 1
(ulica) (numer)
017 2229222 017 2218593
(telefon) (fax)
sekretariat@ropczyce.com.pl www.ropczyce.com.pl
(e-mail) (www)
818-00-02-127 690026060
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-13 Józef Siwiec Prezes Zarządu
2015-03-13 Marian Darłak Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3bcb70

Podziel się opinią

Share
d3bcb70
d3bcb70