Trwa ładowanie...
dupy9wg
espi

ROPCZYCE - Zawarcie umów spełniających łącznie kryterium umowy znaczącej (7/2014)

ROPCZYCE - Zawarcie umów spełniających łącznie kryterium umowy znaczącej (7/2014)
Share
dupy9wg

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ROPCZYCE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umów spełniających łącznie kryterium umowy znaczącej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 12.03.2014 r. podpisane zostały z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie umowy ramowe dotyczące limitów skarbowych dla transakcji walutowych, w efekcie czego łączna wartość umów zawartych z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie w okresie ostatnich 12 miesięcy osiągnęła poziom 25 190 000 zł (dwadzieścia pięć milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych). Istotne warunki umów: oprocentowanie: stawka WIBOR 3M powiększona o marżę Banku zabezpieczenia: hipoteki umowne, terminy spłaty: 15 000 000 zł (piętnaście milionów złotych) do 25.02.2021 r.; 5 840 000 zł (pięć milionów osiemset czterdzieści tysięcy złotych) do 25.02.2015 r. Postanowienia zawartych umów nie przewidują kar umownych. Umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego zostały zawarte w ramach Programu Inwestycje Polskie i są istotne dla Emitenta ze względu na długoterminowe finansowanie projektów inwestycyjnych, miedzy innymi w obszarze
infrastruktury przemysłowej oraz nowych technologii produkcyjnych i produktowych. Kryterium, które pozwoliło zakwalifikować powyższe umowy jako znaczące jest łączna wartość umów zawartych przez Emitenta z Bankiem w okresie krótszym niż 12 miesięcy, przewyższających wartość 10% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych, co w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 44 lit. b) w związku z § 2 ust. 2 Rozporządzenia stanowi podstawę do uznania tych umów za umowę znaczącą. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA
(pełna nazwa emitenta)
ROPCZYCE Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
39-100 Ropczyce
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Przemysłowa 1
(ulica) (numer)
017 2229222 017 2218593
(telefon) (fax)
sekretariat@ropczyce.com.pl www.ropczyce.com.pl
(e-mail) (www)
818-00-02-127 690026060
(NIP) (REGON)
dupy9wg

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-12 Józef Siwiec Prezes Zarządu
2014-03-12 Robert Duszkiewicz Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dupy9wg

Podziel się opinią

Share
dupy9wg
dupy9wg