Trwa ładowanie...
du5wc2r
du5wc2r
espi

ROVESE S.A. - Ustanowienie zabezpieczeń umowy kredytu (29/2014)

ROVESE S.A. - Ustanowienie zabezpieczeń umowy kredytu (29/2014)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
du5wc2r

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 29 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ROVESE S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Ustanowienie zabezpieczeń umowy kredytu | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Rovese S.A. (dalej ?Emitent? lub ?Spółka?), w nawiązaniu do raportu bieżącego Nr 9/2014 z dnia 15 maja 2014 r., informuje, iż w dniu 9 grudnia 2014 roku Emitent powziął informację o dokonaniu na rzecz Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, następujących wpisów hipotek: i) w dniu 19 maja 2014 r. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Wałbrzychu dokonał wpisu hipotek umownych łącznych na nieruchomościach gruntowych o łącznej powierzchni 25,0375 ha położonych w Wałbrzychu, których właścicielem jest spółka Cersanit III S.A. oraz na nieruchomościach gruntowych o powierzchni 5,0523 ha położonych w Wałbrzychu stanowiących przedmiot użytkowania wieczystego przez spółkę Cersanit III S.A. oraz na posadowionych na tych gruntach budynkach stanowiących odrębną własność spółki Cersanit III S.A. ii) w dniu 26 maja 2014 r. Sąd Rejonowy w Starachowicach V Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Starachowicach dokonał wpisu hipotek umownych łącznych na
nieruchomościach gruntowych o łącznej powierzchni 2,4524 ha położonych w Starachowicach, których właścicielem jest spółka Cersanit II S.A. oraz na posadowionych na tych gruntach budynkach stanowiących odrębną własność spółki Cersanit II S.A. iii) w dniu 15 lipca 2014 r. Sąd Rejonowy w Zamościu XII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Krasnymstawie dokonał wpisu hipotek umownych łącznych na nieruchomościach gruntowych o łącznej powierzchni 11,4393 ha położonych w Krasnymstawie, których wieczystym użytkownikiem jest spółka Cersanit IV Sp. z o.o. oraz na posadowionych na tych gruntach budynkach stanowiących odrębną własność spółki Cersanit IV Sp. z o.o. iv) w dniu 19 listopada 2014 r. Sąd Rejonowy w Opocznie, V Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Opocznie dokonał wpisu hipotek umownych łącznych na następujących nieruchomościach gruntowych: - nieruchomościach gruntowych o łącznej powierzchni 6,3432 ha położonych w Opocznie, których właścicielem jest spółka Opoczno I Sp. z o.o., -
nieruchomościach gruntowych o łącznej powierzchni 45,0159 ha położonych w Opocznie, których wieczystym użytkownikiem jest spółka Opoczno I Sp. z o.o., - nieruchomościach gruntowych o łącznej powierzchni 39,8043 ha położonych w Żarnowie, powiat opoczyński, których właścicielem jest spółka Opoczno I Sp. z o.o., - nieruchomościach gruntowych o łącznej powierzchni 4,6689 ha położonych w Żarnowie, powiat opoczyński, których wieczystym użytkownikiem jest spółka Opoczno I Sp. z o.o., oraz na posadowionych na tych gruntach budynkach stanowiących odrębną własność spółki Opoczno I Sp. z o.o. Wszystkie ww. hipoteki zostały wpisane do ksiąg wieczystych nieruchomości w wykonaniu umów zastawniczych opisanych w pkt 25, 26, 27 i 28 raportu bieżącego Emitenta Nr 9/2014 z dnia 15 maja 2014 r. Powyższe hipoteki zabezpieczają wykonanie zobowiązań pieniężnych wynikających z umowy kredytu udzielonego do kwoty 720.000.000 PLN, o której Emitent informował w raporcie bieżącym Nr 5/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r., do najwyższej sumy
zabezpieczenia w wysokości 1.440.000 tys. PLN. Łączna wartość ewidencyjna aktywów stanowiących przedmiot ww. hipotek w księgach rachunkowych na dzień 30 września 2014 r. wynosi 337.323,4 tys. PLN. Nie występują powiązania między Emitentem, podmiotami zależnymi od Emitenta i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a podmiotem, na rzecz którego ustanowiono ww. zabezpieczenie lub osobami nim zarządzającymi. Powyższe aktywa zostały łącznie uznane przez Spółkę za znaczące z uwagi na wartość kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2014.133, z późn. zm.). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ROVESE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ROVESE S.A. Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
25-323 Kielce
(kod pocztowy) (miejscowość)
al. Solidarności 36
(ulica) (numer)
041 315 80 03 041 315 80 06
(telefon) (fax)
sekretariat@rovese.com www.rovese.com
(e-mail) (www)
564-000-16-66 110011180
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-10 Ireneusz Kazimierski Prezes Zarządu
2014-12-10 Michał Romański Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

du5wc2r

Podziel się opinią

Share
du5wc2r
du5wc2r