Trwa ładowanie...
d1xeaoj
espi

Rubicon Partners SA - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

Rubicon Partners SA - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

Share
d1xeaoj
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Razem przychody z działalności operacyjnej 3 760 3 586 893 859
Razem koszty działalności operacyjnej -8 124 -20 162 -1 929 -4 831
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -4 364 -16 576 -1 036 -3 972
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -28 392 -15 403 -6 742 -3 691
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -28 492 -15 822 -6 766 -3 791
Zysk (strata) netto -28 492 -15 822 -6 766 -3 791
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 28 106 -1 747 6 674 -419
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 94 -69 22 -17
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -28 279 -2 995 -6 716 -718
Przepływy pieniężne netto, razem -79 -4 811 -19 -1 153
wg stanu na: 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012
Aktywa trwałe, razem 29 495 22 906 7 112 5 603
Aktywa obrotowe, razem 49 207 111 600 11 865 27 298
Zobowiązania długoterminowe 1 704 30 803 411 7 535
Zobowiązania krótkoterminowe 66 456 33 816 16 024 8 272
Kapitał własny (aktywa netto) 53 676 75 327 12 943 18 425
Wyemitowany kapitał akcyjny 11 081 7 981 2 672 1 952
Liczba akcji 38 201 701 110 810 206 38 201 701 110 810 206
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) 1,41 0,68 0,34 0,17
Średnia ważona liczba akcji 176 336 315 81 084 179 81 084 179 79 810 206
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) -0,16 -0,20 -0,04 -0,05
Rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych w okresie 176 336 315 81 084 179 81 084 179 79 810 206
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) -0,16 -0,20 -0,04 -0,05
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Opinia i raport biegłego rewidenta Grupa RP.pdf Opinia i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
List do Akcjonariuszy Grupa RP.pdf List do Akcjonariuszy
Oświadczenie Zarządu Grupa RP.pdf Oświadczenie Zarządu
Skonsolidowanie sprawozdanie finansowe Grupa RP.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie Zarządu Grupa RP.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1xeaoj

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-21 | | | | | | | |
| | | Rubicon Partners SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | Rubicon Partners SA | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 00-688 | | Warszawa | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Emilii Plater | | 28 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 22 209 98 00 | | 22 209 98 01 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | biuro@rubiconpartners.pl | | www.rubiconpartners.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 5251347519 | | 010952945 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | WBS Audyt Sp. z o.o. podmiot uprawniony do badania spraozdań finansowych nr 3685 | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Grzegorz Golec Członek Zarządu
2014-03-21 Piotr Karmelita Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Joanna Krupa Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1xeaoj

Podziel się opinią

Share
d1xeaoj
d1xeaoj